Marathi sex story - माझी अम्मी – My sexy marathi mom

Discover endless marathi sex story and novels. Browse marathi sex stories,hindi adult, Marathi katha,erotic stories. Visit mz.skoda-avtoport.ru
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1308
Joined: 07 Oct 2014 01:58

Re: Marathi sex story - माझी अम्मी – My sexy marathi mom

Unread post by admin » 11 Feb 2016 08:35

माझी अम्मी – Part 4

Marathi Sex Stories “तुझ्यासाठी मी नेहमीच बच्चा रहाणार आहे, अम्मी….. मला मायूस करू नकोस ना अम्मी…. प्लीज मला तुझी छाती दाखव…”

असे म्हणत मी अम्मीचा कमीज पुढून वर करू लागलो. तिने माझा हात धरून मला थांबण्याची विनंती केली पण मी तिचा कमीज सोडला नाही आणी वर केला. तिने पुन्हा हताशपणे माझा हात सोडून दिला. मग मी कमीज अजून वर करत तिची ब्रेसीयरमध्ये असलेली छाती उघडी केली. दुधाळ चंद्रप्रकाशात माझ्या अम्मीच्या गोऱ्या बदनवर ती काळी ब्रेसीयर एकदम उठून दिसत होती. मी उतावळेपणे माझे दोन्ही हात तिच्या दोन्ही छातीच्या उभारावर ठेवले आणी कमीज खाली पडला व तिची छाती झाकली गेली. मी कमीज वर केला पण तो पुन्हा खाली पडला.

“अम्मीजान! जरा कमीज वर पकड ना…..” मी तिची छाती दाबत तिला म्हणालो…. आणी अम्मीने कमीज वर पकडला!

स्वप्नातही कधी मी बघितले नव्हते असे ते दृष्य होते! येथे माझी अम्मी भिंतीला टेकून उभी होती आणी तिने आपला कमीज वर पकडला होता, मला तिची पुर्ण, भरीव छाती दिसावी म्हणून. आणी मी तिची छाती कुरुवाळत, हाताळत होतो. थोडावेळ मी तिच्या छातीचे उभार व्यवस्थित दाबले आणी मग माझा हात तिच्या पाठीवर नेवून तिच्या ब्रेसीयरच्या हूकवर ठेवला. तिचे शरीर ताठ झालेले मला जाणवले पण ती शांत उभी राहिली. मी तिच्या ब्रेसीयरचा हूक काढायचा प्रयत्न केला पण माझ्याच्याने तो निघाला नाही. मी उतावळेपणे तिच्या ब्राच्या हूकशी झपटू लागलो. अम्मीच्या लक्षात आले की मला हूक काढायला जमत नाही आहे ते. ती हळूच म्हणाली,

“थांब! थांब, सलीम! धुसमुसळेपणा करू नकोस… माझ्या ब्राचा हूक तोडून टाकशील तू…..”

असे म्हणत अम्मीने कमीज सोडून दिला आणी आपले दोन्ही हात मागे नेले ब्राचा हूक काढण्यासाठी. कमीज तिच्या छातीवर पुन्हा खाली पडला म्हणून मी पटकन हात पुढे आणून तिचा कमीज पुन्हा वर पकडला व तिची छाती उघडी केली जोपर्यंत ती ब्रेसीयरचा हूक काढत होती तो पर्यंत. तिने ब्राचा हूक काढला आणी हात पुढे आणत आपल्या छातीवरून ब्रेसीयर वर केली मला तिची नंगी छाती दाखवण्यासाठी….

“वाऊऽऽऽ!” उत्तेजीत होवून तिच्या नग्न छातीचे मोठे मोठे उभार मी एक एका हातात पकडण्याचा प्रयत्न केला, “किती खूबसूरत दिसतात हे, अम्मी….”

“या अल्ला! मला माफ कर….” अम्मीने हताशपणे म्हटले, “माझा विश्वासच बसत नाही के मी हे सगळे माझ्या मुलाबरोबर करत आहे ते….”

अम्मीच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करत मी तिची छाती हातळण्यात मग्न होतो. मी तिची छाती कुस्करत होतो, दाबत होतो आणी पिळतही होतो. मग मी तिच्या छातीवरचे निप्पल चिमटीत पकडून त्याच्याशी खेळू लागलो. तिचे निप्पल लगेच कडक आणी ताठ झाले. मी त्यांना चिमटीत धरून दाबायचो तेव्हा अम्मीच्या तोंडातून चित्कार बाहेर यायचा… सुखाने की वेदनेने ते अल्ला जाणे!

“तुला माहित आहे? ही किती शरमेची बात आहे, सलीम….. असा मी माझा ड्रेस वर पकडतेय आणी माझ्या मुलासमोर माझे स्तन उघडे करून त्याला ते दाबून देत आहे… आणी तेपण घराच्या बाहेर…. जर कोणी आपल्याला या अवस्थेत पकडले तर काय होईल याचा तुला अंदाजा आहे का तरी ??”

“कोणीही आपल्याला पकडणार नाही, अम्मी…. फिक्र नको करूस!”

“फिक्र नको करू म्हणतोय… तु पागल तर नाही आहेस? आपल्याला आधीच किती ऊशीर झालाय, सलीम…. आपण घरात गेले पाहिजे.” तिने खूपच परेशान होत म्हटले.

“फक्त थोडा वेळ, अम्मीजान!” असे म्हणत मी तिची छाती दाबत राहिलो.

अचानक अम्मीने आपला कमीज सोडून दिला आणी माझे हात घट्ट पकडत तिच्या छातीवरून दूर केले आणी निक्षून म्हणाली,

“सलीम!! आपण थांबलेच पाहिजे आणी खाली गेलेच पाहिजे!”

“ठीक आहे, अम्मी! आपण जाऊया खाली…” मी चुपचाप म्हणालो कारण माझ्या लक्षात आले जास्त ताणून तिचा मूड खराब करण्यात काही अर्थ नव्हता.

अम्मीने मग आपल्या छातीचे उभार ब्रेसीयरच्या कपमध्ये बसवले आणी ब्रेसीयरचे पट्टे मागे नेवून हूक लावला. मग आपला कमीज खाली करत तिने व्यवस्थित केला. नंतर आम्ही जीना उतरायला लागलो. मी एकदम गप्प होतो तेव्हा अम्मीने मला विचारले,

“सलीम! तु नाराज झालास का… मी तुला रोकले म्हणून??”

“तसे काही नाही, अम्मी! मी ठिक आहे…”

“सून मेरे लाल! आपण जे करत होतो ते सही नव्हते. आणी घराच्या बाहेर करत होतो ते तर एकदमच गलत होते.”

“मग आपण घरात केले तर?” मी तिला शांतपणे विचारले.

“अरे पण…. कोणीही उठू शकते, मेरे लाल!” अम्मीने पुन्हा गोंधळत म्हटले.

“अम्मीजान! मला खरोखरच जास्त वेळ तुझ्याबरोबर रहायचे आहे. आपण माझ्या रूममध्ये गेलो तर? आपण दरवाजा लॉक करून घेवूया. अब्बा नक्कीच घोरत पडले असणार… ते काही तुला शोधायला येणार नाहीत.”

काही क्षण अम्मी शांत राहिली. मला आश्चर्याचा धक्का बसला जेव्हा तिने होकारार्थी मान डोलवली तेव्हा. ती तयार होईल याची मला आशा नव्हती. मी इतका उत्तेजीत झालो की पटकन मी तिला मिठी मारायचा प्रयत्न केला पण तिने मला दूर सारले ’ थोडा सब्र कर’ म्हणत.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 1308
Joined: 07 Oct 2014 01:58

Re: Marathi sex story - माझी अम्मी – My sexy marathi mom

Unread post by admin » 11 Feb 2016 08:36

माझी अम्मी – Part 5

Marathi Sex Stories आम्ही आमच्या फ्लॅटच्या दारात पोहचलो. अम्मीने कंबरेला अडकवलेला चाव्यांचा छल्ला बाहेर काढला व त्यातील दरवाज्याच्या लाकची चावी निवडली आणी त्या चावीने दरवाज्याचे लॉक खोलून दरवाजा उघडला. आम्ही घरात शिरलो आणी मी मागे दरवाजा लावून घेतला. आतमध्ये घर शांत आणी अंधारलेले होते.

“मी पटकन जावून फ्रेश होवून येते आणी तुझे अब्बा झोपलेत की नाही ते पण बघते. तोपर्यंत तू तुझ्या रूममध्ये जा आणी माझा ईंतजार कर.” अम्मी माझ्या कानात हळूच पुटपुटली.

मी माझ्या रूममध्ये आलो आणी माझे कपडे बदलले. कुर्ता पायजमा घालून मी बेसब्रीने अम्मीचा ईंतजार करत बसलो. जवळ जवळ पंधरा मिनीटानंतर माझ्या रूमचा दरवाजा उघडला आणी अम्मी आत आली. तिने दरवाजा बंद करून लाक केला. ती माझ्या जवळ येत म्हणाली,

“तुझे अब्बा खर्राटे देत पडलेत… दारू ढोसून….”

“मग तर बरच आहे, अम्मी! आता तुझ्या रूममध्ये तुला जल्दी जायची जरूरत नाही.”

“सलीम! आपण हे नाही करायला पाहिजे…. मी तुझ्या अब्बांना कधी धोका दिला नाही.”

“मला माहित आहे ते….” मी म्हणालो, “पण अम्मी…. माझ्यावर भरोसा ठेव… मी तुला तकलीफ देणार नाही. मी तुझ्यावर इतके प्रेम करतोय की जे मी कोणावरही केले नाही.”

“ओह सलीम, मेरे सहजादे!” अम्मी मला म्हणाली आणी तिने मला गालावर चुम्मी दिली.

मी पटकन अम्मीला मिठी मारली आणी तिचे चुंबन घेत घेत आम्ही बेडवर पडलो. आमच्या चुंबनाची तीव्रता वाढत जावून मी गरम झालो आणी अम्मीची उत्तेजनाही मला तिच्या ड्रेसवरून जाणवू लागली. तिच्या अंगावर अजूनही तोच सलवार, कमीज होता. माझा हात मुक्तपणे तिच्या अंगावर फिरत होता. कधी तिच्या छातीवर, कधी तिच्या पाठीवर तर कधी तिच्या नितंबावरून मी बिनधास्तपणे हात फिरवत होतो.

अम्मीच्या पाठीवरून हात फिरवताना मी हात वर तिच्या मानेवर नेला आणी तिच्या कमीजची झीप खाली ओढून उघडू लागलो. काही क्षण अम्मी थोडी ताठ झाली पण पुन्हा रीलॅक्स झाली. तिला किस करता करता मी अलगदपणे तिच्या कमीजची झीप पुर्णपणे उघडली. तिच्या कमीजचे दोन्ही भाग बाजूला करत मी तिची पाठ उघडी केली आणी तिच्या उघड्या पाठीवरून हात फिरवू लागलो. मग तिला किस करत करता मी हात खाली नेले आणी तिचा कमीज वर ओढू लागलो. तिच्या नितंबाखाली अडकलेला तिचा कमीज मला ओढता यावा म्हणून अम्मीने आपले नितंब थोडे वर उचलले. मी तिचा कमीज भराभर वर ओढला आणी तिच्या डोक्यावरून काढून टाकला. मग मी हात मागे नेवून तिच्या ब्रेसीयरच्या हूकवर ठेवले.

“मेरे लाल! जरा तुझ्या अब्बांचा तरी विचार कर!” अम्मीने पुन्हा कमजोर विरोधाच्या सुरात म्हटले.

मला माहित होते की आम्ही कोठलाही विचार करायच्या पलीकडे गेलो होतो. अम्मीला घट्ट मिठी मारत, तिचा विरोध मोडून काढत मी तोंड उघडून तिला किस करू लागलो. अचानक मला जाणवले की अम्मीची नंगी छाती माझ्या छातीवर दाबली गेले आहे. मला तिचा कडक झालेला निप्पल ही जाणवत होता जो माझ्या छातीत छेद पाडत होता. मी हात आमच्या अंगामध्ये नेले आणी तिच्या छातीचे उभार दाबू लागलो. तिची छाती अगदी मऊ मऊ आणी गुबगूबीत वाटत होती. मी खाली वाकलो आणी एक निप्पल तोंडात घेवून चोखू व चाटू लागलो. अम्मी उत्तेजनेने विव्हळली. माझ्या चोखण्याने तिचा निप्पल चांगलाच लांब, जाड आणी कडक झाला होता.

“अम्मीजान! तु एकदम सेक्सी आहेस…. मला तू फार आवडतेस…” न राहून मी उत्तेजीतपणे तिला म्हणालो आणी पुन्हा तिच्या छातीचे उभार चोखू लागलो.

मग अम्मीच्या छातीवरून तसाच चुंबन घेत घेत मी खाली तिच्या बेंबीपर्यंत आलो. तिचे अंग चाटताना मला तिच्या पसीन्याची थोडीशी खारट चव चाखायला मिळाली. माझ्या चाटण्याने तिच्या तोंडातून उत्तेजनेचा स्पष्ट हुंकार बाहेर पडला. तिची बेंबीच्या वर चाटताना मी माझा हात तिच्या सलवारच्या नाडीवर ठेवला. मग चाचपून नाडीचे टोक शोधले आणी नाडी खेचली. आता जीभेने मी तिच्या बेंबीचा दाणा चाटू लागलो. त्याने तिला मजा वाटली आणी तिने आपले नितंब उचलून आपले पोट माझ्या तोंडावर दाबले.

तिच्या नितंब उचलण्याचा फायदा घेत मी तिचा सलवार तिच्या कंबरेवरून खाली ओढला. सलवारचा अजून बराच भाग तिच्या नितंबाच्या खालच्या भागाखाली अडकला होता. मी अम्मीची खोल बेंबी चाटत आणी चोखत राहिलो व ती अतीसुखाने वर खाली होत राहिली. ती वर झाली की मी तिचा सलवार खाली खेचायचो. असे थोडा थोडा सलवार खाली खेचत खेचत शेवटी मी पुर्ण सलवार तिच्या नितंबाखालून काढण्यात यशस्वी झालो. मग मी झटकन तिचा सलवार तिच्या मांड्याखाली ओढून तिच्या पायात ढकलला.

आता मी अम्मीच्या उघड्या झालेल्या पायावरून आणी मांड्यावरून वर-खाली हात फिरवू लागलो. तिचे पाय कडक लागत होते. हळु हळू माझे हात तिच्या मांड्यामधल्या भागाकडे सरकू लागले. तिच्या मांड्याही बऱ्यापैकी मऊ मऊ लागत होत्या. ती थरथरली जेव्हा माझी बोटे तिच्या पँटीजच्या किनारीवर पोहचली तेव्हा. मला तिच्या मांड्यां मधल्या ’प्रायवेट’ भागावर पोहचता येवू नये म्हणून तिने आपल्या मांड्या दाबून घेतल्या. मी माझा चेहरा वर केला आणी तिच्या ओठावर माझे ओठ ठेवले. मग माझ्या जीभेने मी तिचे ओठ विलग केले आणी माझी जीभ तिच्या तोंडात घातली. अम्मीने माझ्या तोंडात हुंकार सोडला आणी ती रीलॅक्स झाली. त्याने आपोआप तिच्या मांड्या विलग झाल्या.

माझा हात अम्मीच्या मांड्यामध्ये पोहचला आणी मी तिची चूत तिच्या पँटीजवरून कुरवाळू लागलो. आता ती अजिबात प्रतिकार करत नव्हती. मी जणू जन्नतमध्ये पोहचलो! अम्मी, माझी आई, माझी सपनो की राणी, जीने मला जन्म दिला… ती मला तिच्या चूतला हात लावून देत होती आणी लवकरच मला चोदायला देणार होती. मी वेड्यासारखा तिची चूत पँटीजवरून हाताळू लागलो. मला पँटीजवरून तिच्या चूतच्या वरचा दाणा जाणवला आणी मी त्याला घासू लागलो. अम्मी कामसुखाने विव्हळली. हळु हळू तिची पँटीज तिच्या चूतरसाने ओली होत चालली.

मी माझा हात अम्मीच्या चूतवरून काढला आणी उभा राहिलो. मग मी माझा कुर्ता काढला व पायजमा अंडरवेअरसकट खाली ढकलला. माझा कडक लंड टणकन उडत बाहेर मोकळा झाला. अम्मी माझ्या बेडवर पडलेली होती. मी तिच्या अंगावर पडलो व माझे तोंड तिच्या अंगावरून घासत घासत खाली सरकलो. मी तिच्या पँटीजच्यावरून चूतवर येवून थांबलो. माझे तोंड आणी तिची चूत याच्यामध्ये आता फक्त पँटीजच्या पातळ कपड्याचा अडथळा होता. तिच्या चूतवर माझे तोंड व नाक ठेवून मी दिर्घ श्वास घेतला व तिच्या चूतरसाचा वास घेतला.

तिच्या पँटीजच्या बाजूच्या किनारीमधून तिच्या चूतवरचे केस बाहेर आले होते. आणी त्यांची गिनती बघून आतमध्ये ते बेशुमार असणार याचा अंदाजा येत होता. मी अम्मीची चूत तिच्या पँटीजवरून चाटायला सुरुवात केली आणी उत्तेजनेने ती आपली कंबर हलवून वेडीवाकडी हालचाल करू लागली. माझे तोंड वासून मी तिची ओली पँटीज चोखू लागलो व तिच्या चूतरसाची चव घेवू लागलो. तिची चूत अशी चोखता चोखता मी माझी बोटे तिच्या कंबरेवर पँटीजच्या आत घुसवली आणी ती खाली खेचू लागलो. ताडकन अम्मी वर उठली.

“या, अल्ला! नही!” अम्मी म्हणाली, “मी तुझी अम्मी आहे! आणी मी असे माझ्या मुलाबरोबर नाही करू शकत! मला तुझ्या अब्बांना फसवायचे नाही आहे.”

“अम्मीजान! मी तुझ्यावर प्रेम करतोय आणी तु एकदम खुबसूरत आहेस. मला माहित आहे आई आणी मुलाचे शारिरीक संबंध नाजायज आहेत. पण मला एवढेच कळते की जर आपण कोणाबरोबर प्रेम करतो तर त्याच्याबरोबर शारिरीक संबंध ठेवणे सहाजिकच आहे.”