Marathi Sex Stories आकर्षक शिकवणी

Discover endless marathi sex story and novels. Browse marathi sex stories,hindi adult, Marathi katha,erotic stories. Visit mz.skoda-avtoport.ru
User avatar
sexy
Platinum Member
Posts: 4069
Joined: 30 Jul 2015 14:09

Marathi Sex Stories आकर्षक शिकवणी

Unread post by sexy » 08 Jun 2016 03:44

Marathi Sex Stories मी संध्याकाळी आठ ते रात्री नऊ पर्यंत गणिताच्या क्लास ला जात. सकाळी कोलेज आणि रात्री क्लास. क्लास मध्ये माझी एका मुलीशी मैत्री झाली होती. तृप्ती खूप आकर्षक होती. तशी तृप्ती मला खूप आवडत होती आमच्या क्लास मधले सर्व जन तिच्या वर फिदा होते. पावसाचे दिवस होते. एक दिवस आमच्या क्लास चे सर आले नाही. त्या दिवशी पाऊस हि खूप पडत होता. सर्व मुले व मुली तशीच भिजत घरी गेले पण मी आणि तृप्ती पाऊस जाणायची वाट पाहत होतो अत्र पाऊस तर जास्त येत होता. आम्ही क्लास च्या तळघरात गेलो तेथे कोणी नव्हते. बाहेर पाऊस आणि तळघरा मध्ये आम्ही दोघेच होतो. त्या एकांत तृप्ती ला पाहून माझ मन उत्तेजित झाले व काम वासना होऊ लागली. तृप्ती थोडी भिजली होती त्या मुले तिच्या ड्रेस मधून तीच अंग दिसत होत. थोड्या वेळात लाईट पण गेली व पूर्ण अंधार झाला. तृप्ती घाबरत माझ्या जवळ आली.

आणि मी हि तिच्या जवळ सरकलो. व पाहत पाहत मी तृप्ती ला जवळ घेतल आणि तृप्ती ला तेच पाहिजे होत. ती जवळ येताच माझ मन फुलून गेल तृप्ती ने माझ्या डोळ्यात एक विलक्षण प्रेम आणि काम सुखाची आतुरता पाहली असावी. ती थोडा वेळ गप्पा राहून माझ्या कडे एकटक पाहत राहिली. आणि थोडी जवळ सरकून बसली. पाहता पाहता मी हि तृप्ती कडे खेचत जात होतो. आणि मला हि तेच हव होत. मी हळूच तृप्ती चा हात धरून तृप्ती ला जवळ घेतलं आणि ती लाजून खाली मन घालून गप्पं बसली. कदाचित माज्या भावना तृप्ती पर्यंत पोहचल्या असाव्यात म्हणूनच गप्पं बसली असावी. मी तृप्ती ला अलगद मिठीत घेतल तृप्ती ला बाहुपाशात घेताच माझ मन भाराहून गेल. तृप्ती ला गच्च मिठी मारली. तृप्ती च्या गरम गरम स्पर्शाने माझे लिंग ताठर झाले.

तृप्ती च्या ओठाचा अलगद एक चुंबन घेतले. तृप्ती ला हि खूप छान वाटल. तिने मला प्रतिसाद देत आपले ओठ माझ्या ओठमध्ये देऊन माझ्या ओठाचा रस पित होती.माझा एक हात तृप्ती च्या छातीवर ठेवला आणि उरोज हळूच कुरवाळू लागलो. पण माझा लिंग खूप ताठर झाल होत. तृप्ती च्या उरोजावर हात फिरवत फिरवत तृप्ती च्या छातीवरचे वस्त्र दूर केले. ती हि खूप उत्तेजित झाली होती. तिची उरोज खूप गोरे पण आणि मोठे होते. ती नाजूक दिसणारी लाल कलरची बोंडे मला ती चोकण्यास भाग पडत होते.मी एक हात तृप्ती च्या उरोजावर ठेवत एक उरोज माझ्या तोंडात घेऊन चोखू लागलो. तृप्ती चा एक एक चीत्कार मला तिच्या उरोजामध्ये जाणवत होते. मी तृप्ती चे बोंडे चोखून चोखून लाल बुंद केली होती आणि हळू हळू सरकत पोटा जवळ आलो आणि बेंबीत जीभ घालण्याचा प्रयत्न करीत राहिलो.

पण दुसरा हात योनीवर फिरवत तिची नीकर दूर केली. तिची ती नाजूक योनी आणखी मला उत्तेजित करत. मी तृप्ती च्या योनीत बोट घातल ती खूपच उत्तेजित झाली. थोड्या वेळा नंतर मी माझी जीभ तृप्ती च्या योनी वर फिरवत तृप्ती ला खूप उत्तेजित केल तृप्ती ने न राहून माझे लिंग पकडले आणि आपल्या तोंडात घेऊन मुख मैथुन करू लागली. थोड्या वेळात वीर्य पात होताच समजताच मी स्वतःला संभाळल. आणि तृप्ती ला झोपण्यास सांगितल. आणि तिच्या आकर्षक योनीवर माझे लिंग घासू लागलो. आणि योनीत घालून तृप्ती चे उरोज दाबत बसलो. आणि ओठाचे दीर्घ चुंबन घेत तृप्ती ला हिसके देत राहिलो. आणि थोड्या वेळातच माझ वीर्य पात झाला आणि दोघांनी हि मन सोक्त काम सुखाचा आनंद घेतला. तृप्ती ला संभोगाची सवय लागली. आणि ती काम वासनेची तहान भागवण्यासाठी माझी कडे येत.