Marathi Sex Stories पुन्हा मामाच्या गावाला

Discover endless marathi sex story and novels. Browse marathi sex stories,hindi adult, Marathi katha,erotic stories. Visit mz.skoda-avtoport.ru
User avatar
rajkumari
Platinum Member
Posts: 1095
Joined: 22 May 2016 03:53

Marathi Sex Stories पुन्हा मामाच्या गावाला

Unread post by rajkumari » 24 Aug 2016 04:38

सकाळी उठायला जरा उशीरच झाला. वर्क आउट करायला जिममध्ये पोचलो तेव्हा ७ वाजले होते. घरात सामसुम होती. कारण मामा, मामी, आजी व मंजु सकाळीच उठुन मुंबईला गेले असावेत. बेसमेंट्च्या जिन्यातच जिममधे लावलेल्या फ़ुल वॉल्युम म्युझिक माझ्या कानावर आदळले.

अमेरिकन श्वेता ट्रेड्मीलवर पळत होती व पंजाबी कुडी सपना सायकलवर घाम गाळत होती. मामाची जिम लहान असली तरी मोठी वाटवी म्हणुन जिमला चारीबाजुंनी आरसे लावले आहेत. डोळ्याच्या कोपऱ्यातुन मी आरश्यांतुन दोघींची प्रतिबिंबे आलटुन पालटुन न्याहळत होतो. टाइट हॉल्टर व खालती कॉटनचे टाइट्स असा दोघींचा वेष होता. सपनाचे संत्र्याच्या आकराचे व श्वेताचे पियरच्या आकाराचे गोळे त्यांच्या हॉल्टरमध्ये टणाटण उड्या मारत होते. मला त्यांच्यावरुन नजर हटवणे थोडे जडच जात होते.

मी नायकेची शॉर्ट व सॅन्डो व स्नीकर्स घातले होते. मी वार्म अप व स्ट्रेचींग करुन डंबेल्सने बायसेप कर्लींग करायला घेतले. मी न बघताही मला माहीत होते की दोघींचे डॊळे माझ्यावर खिळले होते.

श्वेता माझ्यासमोर असलेल्या बेंचवर डंबेलप्रेस करायला लागली. माझा एक सेट पुर्ण करुन मी श्वेताकडे पहात घाम पुसत होतो. “ए राजु मला हेल्प कर ना” सपनाने मला बोलावले. तिच्या मागे जावुन मी वाकुन उभा राहिलो व तिच्या मनगटांना पकडुन तिला मदत करत होतो. तिचे डोळे बंद होते तर मी डोळे फाडुन तिचे हॉल्टरमधुन उठुन दिसणारे बॉल्स पहात होतो. तिचे सपाट पोट व कॉटनच्या टाइट्सतुन दिसणाऱ्या मांड्या व तिची फुगीर योनीप्रदेश पहत होतो. माझा बाबूराव जिवंत होवु लागला. पण मारुतीरायांना स्मरण करुन मग मी माझा एक सेट मारला.

“ए राजु समोरुन मला हॅंड दे ना” सपनाने फर्मान सोडले. आता आली पंचाइत! समोरुन तिला मदत करायची म्हणजे बेंचवर तिच्या दोन्ही बाजुला पाय टाकुन उभे राहणे जरुर होते. मी टांग पलीकडे टाकुन माझा उठू पहात असलेला लंड सपनाच्या अंगाला टच करणार नाही अशा बेताने उभा राहिलो. तिचे हात वर गेले की तिचे गोळे मस्त टवकारुन वर येत. त्याच्या बोंड्या तिच्या हॉल्टरमधुन लपणे शक्यच नव्हते. मी तिच्या सौंदर्याचे रसपान करत असताना मला अचानक जाणवले की सपनाचे डॊळे माझ्या लंडावर रोखले आहेत. तिच्या मोठ्ठ्या बदामी रंगाच्या डोळ्याचा स्पर्श लवड्याला जाणवताच माझ्या मॆंदुने लगेच लवड्याचा रक्तप्रवाह वाढवला!

सपना दिल्लीची कुडी होती. तिने आपला खालचा भाग वर उचलला व त्यामुळे माझा ताणला गेलेला लंड तिच्या मांड्याना चाटु लागला. नशीब इतक्यात तिचे सेट पुर्ण झाले व मी गडबडीने तिच्यावरुन उठलो. त्यांना टाळण्याचा प्रयत्न करत मी बार कर्लींग करु लागलो.

अता श्वेताची पाळी होती. तिने मला पुश-अप्स करायला तिला मदत करायची ऑर्डर दिली. मी तिच्या सपाट पोटाला माझ्या तळव्यानी आधार दिला. तिने एक दोन पुश अप्स मारले व तिने नवी ऑर्डर दिली. “राजु माझ्या शोल्डरवर प्रेशर येतय. माझ्या शोल्डरला सपोर्ट दे.”

आता तिच्या दोन बाजुला पाय टाकुन वाकुन तिच्या शोल्डरना सपोर्ट द्यायचा म्हणजे मला तिच्या गोळ्याच्या कडेला हात ठेवणे भाग होते. मी किंचीत घाबरत तिच्या छातीवर माझे तळवे ठेवले व तिला मदत करु लागलो. एका पुश अप नंतरच श्वेता जमीनीवर सपाट झाली व माझे हात तिच्या गोळ्यांखाली दाबले गेले. तिने अजीबात न हलता “अरे राजु मला जरा निट सपोर्ट दे” असे बजावले.

म्हणजे तिच्यासाठी मी मेहनत करायची होती तिला. मी माझे हाताचे तळवे तिची छाती कव्हर होइल असे ठेवले. या स्थितीत माझ्या हातात तिचे टोकदार पियर्स छान तिंबुन निघत होते. तिच्या हॉल्टरमधुन तिचे इवलेशे स्तनाग्र माझ्या तळव्यावर कठोर होवुन टोचा मारत होते. ती माझ्या हाताच्या सपोर्टने असे बरेच पुश अप्स मारले. मी वर बघीतले तर सपना आपला वर्क आऊट विसरुन माझ्याकडे तिच्या बदामी डोळ्यानी मला घायाळ करत होती.

माझी हालत एकदम खराब होती. माझ्या शॉट्‌र्मधुन माझा पुर्ण उठलेला भला मोठा लवडा फणा काढुन उभा होता. नशीब त्या दोघी उढून शॉवर रूममध्ये गेल्या. जाताजाता “आम्ही स्विमिंगला जातोय तु पण ये.” हे बजावयला विसरल्या नाही.

श्वेता लाल रंगाचा नूडलसारख्या नाड्यावाला टू पिस बिकिनी घालुन आली. चड्डीला दोन बाजुला नाड्या होत्या तश्याच वरच्या पिसला. मला तिच्यावर झडप घालुन तिच्या सगळ्या नाड्या खेचुन तिला दाबण्याचा हिंस्त्र विचार आला पण मी तो आवरला व मी शेपटी हालवत तिच्या मागे गेलो.

मामाच्या पूलच्या सभोवती लॉन लावली आहे व त्यावर काही लाउंजर्स ठेवले होते. श्वेता एका लाउंजरवर बसली व शेजारच्या खुर्चीवर तिने मला बसायचा इशारा केला. मी माझा संडो टॉप काढुन टाकला व त्या खुर्चीवर पसरलो. मी तिच्या सोनेरी शरीराकडे पाहत होतो. मगाशी मी हाताळलेले तिचे टोकदार स्तन व त्यांची टोके पहात राहिलो. माझ्या शोर्टमध्ये माझा बाब्या परत उसळ्या मारु लगला. इतक्यात मागुन सपनाचा आवाज आला. “काय चाललय तुमचे?”

सपनाने पांढरा बिकिनी घातला होता. तिच्या बिकिनीलाही वर खाली मागे नाड्या होत्या. “तुझी बिकिनी झकास आहे” मी तिला डोळा मारला.

“तुझा कॉस्ट्युम कुठे?” तिने विचारले.

“अग मी आणलाच नाही. मी इथे एकच दिवस रहायला आलो होतो” “पण मला ’बर्थ डे सुट’मध्ये पोहायला आवडेल. हे अर्थात मनातच बोललो.

सकाळच्या कोवळ्या उन्हात पूलमधले पाणी चमकत होते. मला त्यात उडी मारायची तिव्र इच्छा झाली. ते जणु ओळखुन श्वेता उठली व तिने पाण्यात उडी मारली. सपनाने तिच्या मागोमाग उडी मारली. त्यांनी पाण्यात खेळत आपसात बोलत होत्या. श्वेताने मला हाक मारली “राजु ये ना”

“अग माझ्याकडे कॉस्ट्युम नाही.”

“तुझी शॉर्ट चांगली आहे. जास्त भाव खावु नकोस. ये”

घरात आम्ही तिघच होतो. बाकी सगळी मंडळी आज मुंबईला गेले होते. मामा अजुनही अमेरिकन स्टाईलप्रमाणे नोकर ठेवण्यात विश्वास ठेवत नाही. त्यामुळे आमचेच राज्य होते. मी फारसा विचार न करता पाण्यात गेलो व पूलच्या दुसऱ्या बाजुला पोहायला लागलो.

श्वेता व सपना पाणी उडवत एकीमेकीला पाण्यात ढकलायचा प्रयत्न करत आपापसात दंगा करत होत्या. अचानक श्वेताचा हात लागुन सपनाची वरची नूडल ओढली गेली व तिचा टॉप पाण्यात तरंगू लागला. मी अवाक होवुन सपनाचे उघडे पडलेले गोल स्तन पाहु लागलो. ते पठ्ठी टॉपची चिंता न करता तशीच पाण्यात तरंगत राहीली. मला विनासयास सपनाचे संत्र्याच्या आकाराचे गोल स्तन व त्यावरची तप्कीरी औरोला व ताठरलेले बोंडे दिसत होते.

मी एक डोळा दोघींवर ठेवुन पोहत होतो. सपनाने पाण्यात डुबी मरली व श्वेताच्या मागे येवुन तिने श्वेताची टॉपची नाडी खेचली व हातात आलेला टॉप पूलच्या बाहेर फेकून दिला. श्वेताचे थोडे लहान पण टोकदार वर उठलेले स्तन व शरीरीच्या रंगाची बारीक स्तनाग्र उघडी पडले. मी त्यांच्यापासुन दोन फुटावरच आहे याची तमा न बाळगता त्या अर्धनग्न अवस्थेत परत दंगा घालु लागल्या. सपना श्वेताची चड्डी खेचु पाहत होती तर श्वेता सपनाची.

समोरचा नजारा पाहुन माझी अवस्था परत गंभीर होवु लागली. सपनाच्या तावडीतुन बचावण्यासाठी श्वेता माझ्यामागे आली व मला घट्ट मिठी मारुन स्वतःचा बचाव करु लागली. तिची मिठी इतकी घट्ट होती की तिचे टोकदार छोटे स्तन माझ्या पाठीवर सपाट झाले. सपना श्वेताला पकडण्याच्या प्रयत्नात माझ्या अंगाशी भिडत होती. श्वेताने मला पाण्यात ओढले त्यामुळे माझ्यावर आलेल्या सपनाचे स्तन माझ्या चेहऱ्यावर आदळत होते. मला पाण्यात आडवे घालुन श्वेता चपळाईने सुटुन गेली पण माझ्या व सपनाच्या भिडतीत सपनाचा हात माझ्या पुर्ण लांब झालेल्या ८ इंच लवड्यावर अनेकदा लागला.

“राजु तिला पकडुन ठेव” श्वेता मागुन किंचाळली. मी फारसा विचार न करता सपनाला पकडुन ठेवले. श्वेताने मागुन जावुन सपनाच्या बिकिनीची चड्डी दोन्ही बाजुने नाडी खेचली व तरंगणाऱ्या सपनाच्या पायातुन तिच्या हातात आली. श्वेता हातात सपनाची चड्डी धरुन पाण्यात नाचत होती. सपना अजुनही माझ्या मिठीत होती व तिच्या स्तनाच्या बोंड्या माझ्या छातीवर टवके मारत होत्या. माझा लुज शॉट्‌र्मध्ये माजलेला लंड तिच्या सपाट पोटावर रगडत होता.

सपना शांतपणे उभी राहीली व हात खाली नेवुन माझ्या लवड्यावर ठेवला व आपल्या हातात पकडला. मी शॉक लागल्यासारखा उडालो व तिला सोडुन दिले. कादी सेकंद माझा बाब्याला चाचपुन तिने परत दाबला व सोडुन दिला. पण ती मला अजुनही चिकटुनच उभी राहिली. श्वेता आमचे काय चालले आहे हे पाहायला माझ्या मागे आली. सपनाने मला डोळ्याने इशारा केला तसे मी श्वेताचा हात पकडुन तिला खेचले व पाठुन धरुन ठेवले. ती संधी साधुन सपनाने तिची चड्डीच्या दोन्ही नाड्या झटक्यात खेचल्या व दोघी दिगंबर अवस्थेत मला चिकटुन उभ्या राहिल्या.

मी मजा पहात होतो. एकीलाही आपले शरीर संपुर्ण नागडे आहे व मी समोर आहे याची शरम नसावी. मी दोघींपासुन थोडा लांब गेलो व पाण्यात उठणाऱ्या तरंगातुन दोन सोनपऱ्यांची अनावृत्त शरीरे न लाजता पाहु लगलो.

दोघींची युवा टंच शरीरे फारच आकर्षक दिसत होती. सपना थोडी उंच व जास्त भरलेली होती. तिचे शरीरावर हवी तेथे गोलाई आली होती. तिचे मध्यम आकाराचे गोलाकार उन्नत स्तन, सपाट पोट. त्यावरची किंचीत खोल नभी, गरगरीत कुल्ले, अजीबात चरबी नसलेल्या सुडौल लांब मांड्या, मांड्यांमधला फुगीर योनीभाग, त्यावर मुद्दाम राखलेला काळ्या केसाचा पुंजका असा नजारा माझ्यासमोर होता.

श्वेताचे शरीर अजीनही पुर्ण विकसीत नव्हते. त्यामुळे ते अजुनही गोलाकार झाले नव्हते. पण सुंदर चेहरा काळेभोर निरागसता दाखवणारे मोठे डोळे, तिचे लहान स्तन, सपाट कुल्ले व लांबलचक वाटणारे तिचे काट्कुळे पाय, पायांच्या मध्ये येणारी काळी लव तिच्या येवु घातलेल्या यौवनाची झलक दाखवत होते.

त्या दोघींनी एकमेकीकडे पाहिले व माझ्याकडे पाहिले. “राजु हे बरोबर नाही” एकसुरात त्या बोलल्या. “तुला आमचे सगळे दिसत आहे पण आम्ही मात्र अजुन तुझा ’तो’ पाहीला नाही” सपनाने त्यांची तक्रार मांडली. मी आळीपाळीने दोघींकडे पाहिले तश्या दोघीही लाजल्या. मी हात खाले घातला व माझी शॉर्ट खाली केली व तरंगत पायातुन काढुन टाकली.

User avatar
rajkumari
Platinum Member
Posts: 1095
Joined: 22 May 2016 03:53

Re:Marathi Gang Bang Sex Stories पुन्हा मामाच्या गावाला

Unread post by rajkumari » 24 Aug 2016 04:39मी शॉर्ट काढली तरी माझी फ्रेंची माझ्या अंगावर होती. ते लगेचच त्यांच्या लक्षात आले. मी मुद्दामच त्यांच्यापासुन लांब जात पोहायला लागलो.

त्या दोघी “राजु धिस इज नॉट फ़ेयर!” असे एकासुरात ओरडत माझ्या मागे आल्या. मी सावकाश पोहत होतो त्यामुळे त्यांनी मला झटकन गाठले व मागुन माझा पाय पकडला. मी काहीच प्रतीकार न करता उभा राहिलो. सपनाने माझ्या अंगावर उडी मारुन मला घट्ट मिठी मारली. तिचे गरगरीत गोळे माझ्या चेहऱ्यावर दाबले गेले. श्वेताने मागुन मला मिठी मारली. तिचे टोकदार स्तन माझ्या पाठीत रुतले.

मी अजीबात प्रतिकार करत नव्हतो. त्यामुळे चेव येवुन दोघींनी एकदम माझ्या फ़्रेंचीच्या इल्यॅस्टीकमध्ये बोटे घातली व तिला उतरवु लागल्या. माझी चड्डी उतरवण्याच्या त्यांच्या झटापटीत सपनाचा हात माझ्या कडक लवड्यावर दाबला गेला व त्या फटक्याने मी एक उडी मारली.

अखेर त्यांनी मला संपुर्ण नागडा केला. मी निर्लज्जपणे माझा उड्या मारणारा लंड हातात घेवुन पाण्यात उभा राहिलो. त्या दोघी माझ्या पायामधला झाटा, टाईट झालेल्या गोट्या, हातात पकडलेला माझा किंचीत वाकड्या काकडीसारखा पाण्यातुन पाहताना जास्त वाकडा दिसणारा लंड हे दृश्य आ वासुन पहात होत्या. दोघीही उत्तेजीत झाल्यामुळे लाललाल झाल्या होत्या. सपनाचे मोठे गोळे पाण्याच्या लाटेबरोबर डुचमळत होते. श्वेताचे छोटेसे कडक स्तन तिच्या श्वासाबरोबर न हालता वर खाली होत होते. दोघींचे निप्पल सुजुन कडक झाले होते.

सपना माझ्याजवळ होती. मी तिच्या गोळ्याच्या खाली हात लावला व बोटाने स्तनाग्राला टिचकी मारली. तिने एक मोठा उसासा सोडला व वाकुन माझा हात झटकला व माझ्या हातातील लंड मुक्त होवुन आनंदाने पाण्यात डोलु लागला. तिने माझ्या डोळ्याला डोळा भिडवत आपल्या लांब लचक बोटानी लंडाला स्पर्श केला. तिने माझा लंड तिच्या नाजुक मुठ्ठीत घेताच मला तिच्या हाताची सुखद उब जाणवली. तिच्या मुठीत लंड हळु हळु उडत होता. त्या बारिकश्या हलचालीच्या जाणीवेने सपनाच्या तोंडातुन सुस्कारा फुटला. दुसऱ्या हाताने तिने अलगद दोन्ही गोट्या कुरवाळल्या. तिने माझा लंड दाबला व बोलली, “अय्या किती मोठा झालाय…… आणी कडक पण…..” हे ती श्वेताला बोलली की स्वतःशी हे मला कळले नाही.

श्वेता डोळे विस्फारुन सपनाचे माझ्या लवड्याशी चाललेले चाळे पहात होती. तिने तिचा एक हात स्तनावर नेला होता व दुसरा हात आपली पुच्ची दाबत होती. मी सपनाचा स्तन दाबुन तिची बोंडी चिमटीत पकडली. तिच्या हाताच्या लवड्यावरील द्बावामुळे मला वाटायला लागले की माझी बाटली फुटणार. मी लवड्यावरची तिची पकड जरा ढिली केली व माझा हात पाण्यात घालुन तिच्या कुल्ल्यावर नेला.

हळुवारपणे माझा उजवा हात मी तिच्या मांड्यांच्यामध्ये नेला. मगाशी पाहिलेल्या योनीच्या वरच्या झाटांच्या पुंजक्याशी मी खेळु लागलो. त्या पुंजक्या व्यतिरक्त बाकीच्या योनीप्रदेशावर मला तासलेल्या केसाचे खुंट लागत होते. तिने काहीच प्रतिकार न केल्याने मी तिच्या टम्म फुगलेल्या योनीच्या ओठाशी बोटाने खेळु लगलो. ती डोळे बंद करुन तोंडाने सुस्कारे सोडु लागली. मी तिच्या फटीवर बोट नेले तसे तिने पाय फाकवुन मला जागा करुन दिली. मी बोटाने तिचे योनीमुख उघडले व माझे मधले बोट तिच्या योनीत फिरवले. बोट फिरवत मी तिची क्लिट शोधली.

तिच्या मोठ्या क्लिटवर माझ्या बोटाचा स्पर्श होताच ती शहारली व “आईग…. ग…..” असा घशातुन आवाज करत तिने आपली मान मागे टाकली.

श्वेता पाण्याच्या बाहेर जावुन काठावरच्या शिडीवर बसली व पाय फाकवुन एका कोपरावर कलुन आमच्याकडे पाहत होती. तिच्या कवळ्या पुच्चीवरच्या काळ्या झाटांचे मला पुर्ण दर्शन होत होते.

सपनाने तिचे ओठ माझ्यासमोर आणले. किंचीत उघडलेल्या तिच्या ओठावर मी माझे ओठ ठेवले व तिचे जोरदार चुंबन घेतले. तिची जीभ माझ्या जीभेशी स्पर्धा करत खेळु लागली. माझे बोट तिच्या क्लिटला चाळवत होते. तिने माझ्या लवड्यावरची पकड सोडुन अचानक ती सुळकन पोहत शिडीवरुन वर चढली व ती लाऊंजरवर जावुन बसली. मी तिला पकडण्याचा प्रयत्न केला व त्या प्रयत्नात पाण्यात आपटलो. डोळ्यात गेलेले पाणी पुसेपर्यंत ती वर पोचली. मागुन मला तिची पुच्ची व कुल्ल्याचे भोक मात्र दिसले.

मी शीडीवरुन वर आलो. माझा ताठलेला लवडा काठावर बसलेल्या स्वेता लक्ष देवुन पाहत होती. तिच्याशी नजरानजर होताच तिने मला एक मोठे स्माईल दिले. ती उठली व सपनाशेजारी जावुन बसली. मीही माझ्या लाऊंजरवर बसलो.

“कस वाटतय?” श्वेताने सपनाला विचारले.

“कसले .. काय ….. वाटते?” सपनाने तिला झटकले.

“त्याचा हातात घेवुन कसा वाटला? आवडला?”

“मला कल्पना नव्हती इतका मोठा असेल!” सपना मला बसताना पाहुन हसुन मला डोळा मारुन बोलली.

सपनाने आपले अंग पुसले, केस कोरडे केले व ती लाऊंजरवर पसरली. तिच्याकडे बघायची माझी पाळी होती. झोपल्यावरही तिचे स्तन घट्ट ऊभे होते. उनात चमकणारी तिची नितळ त्वचा लाजबाब दिसत होती. तिच्या मलईदार अंगावरुन माझी नजर घसरत तिच्या सपाट पोटावरुन झाटाच्या पुंजक्यात गेली. तिच्या किंचीत वाकलेल्या व फाकवलेल्या पायातुन वरच्या पुंजका सोडला तर तुळतुळीत असलेली पुच्ची आकर्षक दिसत होती.

“अलीबागच्या या उनात तुझी स्किन काळवंडण्याच्या आधी मी तुला हे सनक्रिम फासते” श्वेताने हातातली बाटली दाखवत सपनाला सुचवले. सपनाने डोके हलवुन होकार देताच श्वेता तिच्या पायात येवुन बसली. क्रिमचा लपका हातात घेवुन श्वेताने तिच्या पोटावर हात फिरवायला सुरवात केली. तिच्या स्तनाच्या खाली स्वेताचा हात येताच सपनाचे स्तनाग्र टवकारुन ऊभे राहिले. दोन्ही हाताने सपनाच्या स्तनावर क्रिम लावताच तिचे अंग चमकायला लागले.

मी लाऊंजरवर पाठीवर आडवा टेकुन बसुन त्यांचे निरिक्षण करत होतो. माझा लवडा ऍंटेनासारखा आकाशाच्या दिशेला हलत होता.

बराच वेळ श्वेता सपनाच्या बॉल्सना क्रिम चोळत होती. तिची स्तनाग्रे चिमटीत घेत ती त्यानांपण उनापासुन वाचवत होती, सपना डोळे बंद करुन हे लाड करुन घेत होती.

श्वेताने क्रिमच्या बाटलीतुन एक मोठा लपका हातावर घेतला व सपनाच्या मांड्याला लावायला लागली. कमरेपर्यंत वर हात फिरवुन तिने पायाच्या आतल्या बाजुला क्रिम लावले व शेवटी योनीवर चोळले. सपनाचे पाय लाऊंजरवर सपाट ठेवुन फाकवलेले होते. पायाच्या मधे क्रिम लावुन योनीवर व योनीच्या मधल्या फटीत लावायला श्वेताने बराच वेळ घेतला. दुर्दैवाने मला बसल्या जागेवरुन श्वेताचा वर वर सरकणारा हात दिसत नव्हता.

सपनाने मधेच डोळे उधडले. तिला माझा आकाशाकडे झेपावणारा ऍंटेना दिसला. ती हसली व मला चिडवत म्हणाले, “तुला एकटे ठेवल्यासारखे वाटते आहे?”

“मी ठिक आहे” मी तिला उत्तर द्यायचे म्हणुन दिले. खर तर त्या मनोरम दृश्याकडे पहाताना मुठ्ठी मारायला मी कासावीस झालो होतो.

श्वेताने माझ्याकडे वळुन पाहिले. तिनेपण माझा ताणलेला लवडा पाहिला व तिही खुदकन हसली.

“तुला पाहिजे असेल तर तु तिच्या बूब्जना क्रिम लावु शकतोस.” श्वेताने सुचवले.

मी उठताच माझा उठलेला कडक लंड लंबकासारखा हलला. ते पाहुन सपनाचे डोळे विस्फारले. मी लाऊंजरवर काठावर बसलो व सपनाचे गरगरीत गोळे हातात घेतले व दाबले. तिचे कडक झालेले निप्पल्स ओढले व त्यांच्याशी चाळे करत बसलो. तिच्या तोंडातुन परत एक हुंकार आला व तिची नजर माझ्या लवड्यावर परतली.

श्वेताचा हात सपनाच्या पुच्चीवर रेंगाळत होता. मी तिच्या पुच्चीकडे पहातोय हे बघुन सपनाने पाय फाकवले. मला आता सपनाचा फुगलेला दाणा जवळुन दिसत होता. श्वेताने मुद्दाम सपनाच्या पुच्चीच्या पाकळ्या दोन्ही हाताच्या बोटाने ताणल्या. श्वेता सपनाच्या क्लिटला बोटाने टवकारत होती. सपनाचे कुल्ले एका लयीत वर खाली व्हायला लागले. श्वेताने बाटलीतुन हातावर क्रिम घेवुन नव्या जोमाने तिचा हात सपनाच्या पुच्चीवर रगडु लागली. सपना कंबर वर खाली करुन श्वेताच्या हाताशी लय साधत होती. मी तिच्या स्तनांचा ताबा सोडला नव्हता. मीही त्या दोघींची लय पकडुन स्तन मर्दन चालु ठेवले. सपनाने हात लांबवुन माझा लंड तिच्या मुठीत पकडला व ती आमच्या सुराला सुर मिळवत तालात तिच्या हातातला लंड वर खाली करु लागली.

मी सपनाच्या पुच्चीवर नजर परत नेली. श्वेता तिच्या डाव्या हाताने सपनाचा दाणा बोटाने चाळवत होती तर उजव्या हाताचे बोट पुच्चीत घालुन ’उंगली’ करत होती. सपनाने माझा लंड सोडला व तिच्या गोळ्यांना दाबणाऱ्या माझ्या हातावर ठेवुन स्वतःचेच गोळे दाबायला लागली.

श्वेताने दुसरेही बोट सपनाच्या चुतीत घालुन उंगली करु लागली. बोटांनी उंगली करताना तिचा तळवा सपनाच्या क्लिटवर रगडत तिला सुख देत होती. असे करताना तिने आपले पाय रुंद फाकवले व स्वतःच्या पुच्चीशी खेळायला लागली.

मी माझा डावा हात सपनाच्या कुल्यावर फिरवुन गांडीच्या भोकाशी फिरवला. थोडा वर सरकवुन तिच्या फटीच्या खाली कुरवाळला. तिच्या फटीवर व कुल्ल्यावर श्वेताने खुप क्रिम लावले होते किंवा तो भाग तिच्या योनीरसाने चिपचिपीत ओला होता. त्या संवेदनाशील भागावर माझ्या हाताला सपनाच्या पुच्चीत आत बाहेर करणाऱ्या बोटांची हालचाल जाणवत होती. मीपण माझा ताठलेला लवडा कुरवाळु लागलो.

“आईग……..” असा सेक्सी आवाज काढला व पाठीची कमान मागे टाकली. “अं..अं…….आह्ह्ह….येस्स्स्स………आ आ आ आ आ…..” असे चित्कारत खुर्चीवरुन कुल्ले उचलत सपना झडली.

“स्पप्नू कस वाटतय? मजा येतेय?” आपल्या पुच्चीत जोराजोरात उंगली करत श्वेताने विचारले.

“ओह येस …. करत रहा…… थांबू नको!! आय ऍम कमींग…..ग……..ग!!!! ” सपना धापा टाकत बोलली.

माझ्या समोरच्या ह्या अलौकीक दृश्याने मी चकीत झालो होतो. सपनाच्या फटीच्या टोकाशी फिरणाऱ्या माझ्या बोटाना सपनाच्या पुच्चीच्या स्नायुंचे स्पंदन जाणवत होते. सपनाने एकाएकी आपले पाय जोराने आवळले. त्यामुळे माझी व श्वेताची बोटे तिच्या पुच्चीत अडकली. तिचा आवेग इतका उत्कट होता की आमची बोटे तिच्या पुच्चीरसाने ओली चिंब झाली. सपनाचा क्लायमॅक्स होतानाच आपल्याच हाताने मैथुन करणाऱ्या श्वेताने डोके मागे नेले व तिने “अं…आ….. आआ…….” असे जोराने ओरडत गळली.

सपना व श्वेता दोघी आपापल्या लाउंजरवर धापा टाकत पसरल्या. “आईग किती छान वाटतय” श्वेता हळु आवाजात सपनाला बोलली. “आपण दोघी करतो त्यापेक्षाही छान!!!”

“मी तुला सांगीतले होते!!” सपनाने आपली सुजुन फुललेली पुच्ची कुरवाळत हसुन तिला सहमती दिली.

मी अजुनही कडक असलेला माझा बाबुराव हलवत होतो.

“आता राजुची पाळी” माझ्या हातात डोलणाऱ्या लवड्याकडे पहात सपना बोलली. श्वेताने मान डोलावली.

“मला त्याचा तो दांडा गळताना पहायचा आहे.” असे बोलताच मी माझा हात लवड्यवरुन बाजुला केला.

सपना उठुन माझ्या जवळ आली. “चल आपण त्याला मदत करुया. श्वेता तु जरा क्रिम घे. ह्याची आपण जरा छान चंपीमालीश करु.”

दोघींनी मिळुन मला लाउंजरवर झोपवले. माझा लंड थाड थाड उडत माझ्या पोटावर आदळत होता. हृदयाचे येणारे ठोके मला त्यातुन जाणवत होते. श्वेताने क्रिमची बाटलीतुन बचकाभर क्रिम हातावर घेतले माझ्या लवड्यावर व गोट्यांवर थापले. माझ्या टणक गोट्यांना तिच्या हाताचा फटका जाणवला. मी कळवळलो. “सॉरी!” म्हणत ती गोड हसली. दुसऱ्या हाताने हळुवारपणे माझा लवडा हातात पकडुन ती हात चालवायला लागली. दुसऱ्या हाताने माझ्या गोट्या ती नाजुकपणे हाताळत होती.

क्रिमने चिपचिपीत झालेला लवडा एका हाताने दाबत, दुसऱ्या हाताने गोट्या हळुवारपणे दाबत माझ्या लवड्यावर हात फिरवत होती. हे करताना ती हात बदलत होती त्यामुळे तिला मजा येत होती. मला कबुल केलेच पाहिजे स्वतःच्या हाताने मला अशी मजा कधीत आली नव्हती.

सपना मागुन डोकवली. “काय श्वेता जमतय का?” तिने आपल्या चेलीला विचारले. “नाहीतर तु बाजुला हो. मी तुला दाखवते.”

“मग मी काय करु?” श्वेताने बारिक आवाजात विचारले. हाताने

“मी तुला दाखवते. तु नीट बघ” सपनाने तिच्या सिनियॉरीटीच्या हक्काने सांगीतले.

“हे बघ असा हातात घ्यायचा.” सपनाने तिचा क्लास चालु केला. “असा बोटांच्या मध्ये पकडुन असा खाली वर करायचा” तिने श्वेताला करुन दाखवले. “जरा हळु कर”

श्वेताने परत माझ्या लवड्याचा ताबा घेतला. आता तिची हातगाडी सपनाने दाखवल्याप्रमाणे बरोबर चालत होती.

“वाव! मस्त कडक लागतो आहे. पण तितकाच एकदम मुलायम आहे नाहीका सपना!!” श्वेता चितकारली.

“आता तुझा स्पिड वाढव. त्याचा लवडा तुझ्या हातात उडायला लागेल. मग परत हळु कर” गुरूने शिष्येला पुढची स्टेप सांगीतली.

“अस का ग?” श्वेताने मोठ्या कुतुहलाने विचारले.

“अग तो क्लायमॅक्सला येइल. तु स्पीड हळु केलास की तो जास्त टिकेल.” सपनाने तिचे ज्ञान पुरवले.

श्वेता माझा लंड हलवत असताना तिची गुरु सराईतासारख्या माझ्या गोट्यांशी खेळत होती.

“म्हणजे तो आता त्याची पिचकारी मारेल. मी स्पीड कमी केला तर तो जरा वेळाने मारेल असं न?” श्वेताने पाजळली.

तिने तिचा स्पीड वाढवला. मी नकळत तिच्या हाताच्या लयीत माझे कुल्ले वर खाली करत होतो. माझ्या गोट्या विर्य साचुन घट्ट झाल्या होत्या. सपना मजेत त्याच्याशी खेळत होती. माझा लवड्या भरुन वाहतो आहे अशी भावना होवु लागली होती. मी गरम होवुन लवड्यातुन पाण्यासारखे प्री कम बाहेर आले व श्वेताच्या हातावर ओघळले.

“तो..तो….. गळतो आहे का?” तिने विचारले.

“नाही पण तु हात असाच जोरात चालवलास, तर लवकरच तो गळेल” सपनाचे तिला माहिती पुरवली.

श्वेताने सपनाच ऎकुन माझा लंड हातात धरुन ठेवला. माझ्या छातीत धडधडत होते, श्वास जोराने चालला होता.

श्वेताने वर माझ्याकडे बघीतले व ती लाजुन हसली “मी जे करत आहे ते तुला आवडत आहे ना?”

“झकास!!……. ऒह येस!!!!! ……….मला ………मजा…………. येतेय!” मी तिला माझी दाद दिली.

“त्याच्या लवड्यातुन किती पाणी येईल?” तिने सपनाला विचारले.

User avatar
rajkumari
Platinum Member
Posts: 1095
Joined: 22 May 2016 03:53

Re: Marathi Sex Stories पुन्हा मामाच्या गावाला

Unread post by rajkumari » 24 Aug 2016 04:40

“भरपुर……..” सपनाने चेकाळुन उत्तर दिले.

“मला बघायचे आहे. मी कधीच पाहिले नाही.” श्वेताने माझ्या लवड्यावर हात गाडी चालु करत पुट्पुटली.

“तुझा हात त्याच्या बॉल्सवर लाव. मीपण तुला मदत करते ” सपना बोलली.

तिने माझ्या लवड्याचा ताबा घेताच श्वेताने माझ्या गोट्या चुरगळायला लागली. सपना मझ्या कुल्ल्यावर हात फिरवत माझे पाय फाकवले. दोघीही मजेत आपापले हात माझ्या अवयवावर चालवत होत्या. दोघींच्या माऱ्यामुळे माझा सुपडा सुजुन लालाबुंद झाला. माझे मांड्याचे स्नायु आकुंचले गेले. अनुभवी सपनाला ते जाणवले. ती माझ्या गांडीच्या भोकावर बोट फिरवायला लागली. त्यांच्या हाताच्या हालचालीवर मी कुल्ले वर खाली करत होतो. लवडा स्पंदत त्यांच्या हातावर माझे प्री-कम सोडत होता.

“तो गळायला येतोय!!!” सपना चित्कारली.

“हो मला पण जाणवत आहे के त्याचा लवडा कडक होतोय व उड्या मारतोय.” श्वेताने दुजोरा दिला .

त्यांचे हात जोरात चालायला लागले. माझ्या घशातुन एक हुंदका आला व लवड्याने माझ्या चिकाची पहिली पिचकारी हवेत सोडली. ती धार समोर बसलेल्या सपनाच्या गोळ्यावर उडाली. श्वेता आनंदाने ओरडली व तिचा हात चालवत राहिली. तिने माझ्या गोट्या आवळल्या. माझ्या विर्यने त्यांचे हात माखले, त्यांच्या स्तनावर माझ्या पिचकाऱ्या उडत राहिल्या.

“आईग……… किती पिचकाऱ्या मारल्या त्याने!!!” श्वेताचा आनंद ओसांडुन वाहत होता.

माझा लंड उडायचा पुर्ण शांत झाल्यावरच त्यानी माझा लवडा सोडला. अंगावर उडालेले चिकाचे ओघळ त्यानी अपल्याच अंगावर सारवले. सपनाने माझ्या अंगावर पडलेले विर्य माझ्या अंगाला फासले. श्वेताने आपल्या गुरुचा कित्ता गिरवला.

“कित्ती………. मज्जा…….. आली……………!!!” पहिला अनुभव घेणाऱ्या श्वेताला खुपच मजा येत होती.

मी लाऊंजरवर दमुन पहुडलो. त्यांचा मला माझेच विर्य माझ्या अंगावर सारवण्याचा कर्यक्रम चालु होता. मल अचानक गरम व्ह्यायला लागले. “मी जरा वेळ पोहतो.” असे म्हणुन मी माझी दोघींच्या तावडीतुन सुटका केली व पाण्यात सुर मारला. माझ्या मागोमाग माझ्या दोघीही शेपटांनी पाण्यात सुर मारला.पुन्हा मामाच्या गावाला ३

सपना आणि श्वेता आपापसात कुजबुजत होत्या. मी कान देवुन एकायचा प्रयत्न केला पण मला काही त्यांचे बोलणे ऎकु येत नव्हते इतक्या बारिक आवाजात त्यांचे चालु होत. शेवटी मी तो नाद सोडुन पोहत होतो.

सपनाने “श्वेताला मी तुला माझ्या दिल्लीच्या बॉयफ़्रेंडची गंमत सांगीतली होती आठवते?”

“कुठची ग?”

“अग आम्ही ६९ केल होत ते?” सपनाने तिला आठवण करुन दिली.

स्वेता लाजली. “ए खुप मजा येते का ग?”

“ते स्वतः तु केल्या शिवाय तुला समजणार नाही” तिच्या गुरुने तिला समजावले.

“तु आणी राजु करा न म्हणजे मला बघता येईल. प्लीज…….???” श्वेताने तिला विनवले.

“तुला खरच पहायचे आहे का? त्यासाठी पहिल्यांदा तुला व मला आपली नेहमीची मजा करावी लागेल. राजुने ती बघीतले की मग आपण राजुला आपल्यात खेचु. आहे तयारी?” सपनाने तिला मार्ग सांगीतला.

श्वेताने होकार दिला.

श्वेताने सपनाला पूलच्या बाहेर चढायला मदत केली. सपना पूलच्याकाठी पाण्यात पाय सोडुन बसली. श्वेता तिच्या अगदी जवळ गेली व तिच्या मांड्यावर प्रेमाने हात फिरवत उभी राहिली. तिने हळुच तिचे पाय फाकवले. सपनाचे दोन पाय पाण्यात होते व ती पूलच्याबाजुच्या लॉनवर पाठीवर झोपली. श्वेताने तिचा एक पाय वर केला व पूलच्या काठावर ठेवला.

मी त्या दोघींचे काय चालले आहे ते पहात होतो. जवळ जावुन पहायची माझी तिव्र इच्छा होती पण मी ती दाबली.

श्वेताने सपनाच्या मांडीची वाकुन हळुवार चुंबन घेतले. सपनाने पाय अजुनही जास्त उघडले. श्वेता तिच्या मांडीच्या पप्या घेत वर सरकत होती. सपना कोपरावर रेलुन मान वर करुन माझ्याकडे पहात होती. तिने मला जवळ यायचा इशारा केला. पडत्या फळाची आज्ञ्या घेवुन मी त्या दोघींजवळ गेलो.

श्वेता सपनाच्या पुच्चीपर्यंत पोचली होती. तिच्या योनीच्या वरच्या झाटाच्या पूंजक्याशी खेळत योनीपाकळ्यांवर ओठ लावत होती.

श्वेताने माझ्याकडे पाहीले व ती लाजली. मला सपनाची उधडी योनी व आतले गुलाबी भोक दिसत होते. सपनाने मान वर करुन तिचा हात माझ्यापुढे केला.

“ए राजु तू श्वेताला दाखवना.” सपना माझा हात पकडुन बोलली

“मी काय दाखवु?” मी तिला नक्की काय हवे ते न समजुन मी सपनाला विचारले.

“श्वेताला पुस्सी कशी खातात हे पहायचे आहे. तूला माहित आहे ना?” तिने इतक्या बिनधास्तपणे मला विचारले की मला धक्काच बसला. मी मुलींना फिरवले होते, दाबले होते. एक दोन मुलींना झवलो पण होतो. पण मला मुलीची पुच्ची चाटायची किंवा चोखायचा चांन्स कधी मिळला नव्हता. आणी ही संधी मी सोडणार नव्हतो. इतक्या ब्लु फिल्म पाहुन नाहितर फायदा काय?

मी मागचा पुढचा विचार न करता बिनधास्त सपनाच्या पायात गेलो. तिच्या टंच शरीराकडे पाहुन माझा अजुनही ऊठला.

“ए सपना मला पण बघायचे आहे” श्वेताने तिची उत्सुकता दर्शवली. “कस असते ग?”

“माझी पुस्सी कधीच कोणी मुलाने चाटली नाही! मला पण करुन पहायचे आहे.” सपनाने माझ्याकडे पहात निरागसतेचा अभास केला.

मी पाहिलेल्या सगळ्या फिल्ममध्ये बाईचे पाय नेहमी वर असतात. मीही सपनाचे पाय तसेच वर आकाशात केले व एक पाय मी माझ्या खांद्यावर घेतला. तिचे कुल्ले पूलच्या अगदी काठाशी होते. तिने अजुन माझ्या अंगाला भिडवले. श्वेता मला चिकटुनच माझ्या बाजुला उभी होती व अतुरतेने आता काय होणार ते पहात होती.

मी सपनाच्या पुच्चीजवळ माझा चेहरा नेला. वरचा केसाचा गुच्छ सोडला तर बाकी जागी तिची योनीत्वचा अगदी नितळ दिसत होती. नाक पुच्चीला लावुन मी तिचा गंध नाकात भरुन घेतला. तिच्या योनीच्या मांसल पाकळ्या फुगुन वर आल्या होत्या. त्या ओठातुन तिची क्लिट डोकावत होती. सपना अधिर होवुन वळवळ करत होती.

मे अजुन जवळ सरकलो व माझे ओठ तिच्या त्या सुंदर योनीच्या ओठावरुन फिरवले. त्या स्पर्शाने ती शहारली व कामुक आवाज तिच्या घशातुन आला. तिने तिचा खालचा ओठ दातात दाबुन धरला होता. मी माझे ओठ तिच्या योनीवर जागोजागी फिरवत तिला अजुनही चेतवत होतो. तिच्या योनीतुन वेगळाच वास येत होता. त्या वासाने मला प्रचंड उत्तेजीत केले.

मी सपनाचे पाय अजुनही जास्त फाकवले. जीभ तिच्या योनीच्या वरुन फिरवली. तिच्या पुच्चीच्या पाकळ्या आता ऊघडल्या होत्या. माझी जीभ आपसुक तिच्या त्या गुलाबी फटीत घुसली. माझ्या जीभेला तिचा आतला ओलसरपणा जाणवला. आतल्या द्रवाला खारट तुरट चव लागत होती. आतली ओल वाढली तशी माझी जीभ जोरात तिच्या योनीतुन संचार करु लागली.

“राजु कित्ती छा……न….न वाटतय!” सपना डोळे न ऊघडता मादक आवाजात बोलली. श्वेता वाकुन तिच्या मावसबहिणीच्या पुच्चीत चालणारे माझे जिव्हा कौशल्य पहात होती. तिला निट दिसत नसावे, कारण तिने सपनाचा पाय फाकवुन स्वतःला जागा करुन घेतली. डोळे फाडफाडुन तिचे निरक्षण चालले होते.

माझे हात सपनाच्या गांडीखाली नेवुन मी माझे तोंड जमेल तितके आत खुपसले. सटासट चाटत मी सपनाच्या खोलवर आत माझी जीभ घुसवत वर खाली पुर्ण चाटत होतो. तिच्या क्लिटवर जीभ घासताच सपना थरारली. तिचे सर्व शरीर कंप पावले.

“ओह माय गॉड………….आह्ह्ह्ह्ह्‌ह्ह्ह गॉड……..आय कान्ट बिलीव्ह धिस!!” सपना विव्हळली.

मी पटापट शिकत होतो. मला तिच्या सर्वात संवेदशील भागाचा शोध लागला. मी तिची क्लिट चाटण्यावर माझे ध्यान केंद्रित केले. तिच्या घट्ट योनीमार्गात मी बोट घातले व आत उंगली करु लागलो. सपना आता धापा टाकत थरथर कापत तिच्या आनंदाच्या अत्युच्य क्षणासमीप पोचली होती. मी तिचा दाणा दातात पकडुन आजुबाजुला चाटत होतो.

“ओह गॉड………….आय ऍम कमींग! येस्स्स्स्स्‌स्स्स्स्स!! आह्ह्ह्ह्ह्‌ह्ह्ह………..!!!!’

सपनाने तिच्या पुच्चीच्या स्नायुंनी माझ्या तिच्या भोकात आत बाहेर करणाऱ्या बोटाला पकडुन ठेवले होते. तिच्या क्लिटला माझे चावणे व चाटणे चालुच होते. तिच्या पुच्चीतुन झिरपणाऱ्या कामरसाचे प्रमाण जोरदार वाढले होते. अचानक तिचे शरीर कडक झाले. डोळे घट्ट आवळुन तिने आवेगाने माझ्या चेहऱ्यावर तिचे पायाचा विळखा घातला व माझ्या जीभेवर तिने पुच्चीरसाचा फवारा उडवला.

“ए राजु बसना. नको करु ना. आईग……!” तिला माझे चाटणे सहन होत नव्हते. मीही तिच्या विळख्याने गुदमरण्याच्या आत माझा चेहरा बाजुला केला. मात्र माझ्या बोटाने मी तिला अजुनही उंगली करत होतो.

“ओह……….नो………आह्ह्ह्ह्ह्‌ह्ह्ह……आईग…………” माझ्या बोटाभोवती ती परत परत तिचे शरीर कंप पावत झडत होते. तिची कंपने बंद झाल्यावर मी माझे बोट बाहेर काढले.

श्वेता माझ्या कानात कुजबुजली “ए राजु तिला परत कर ना” सपनाने ते एकताच परत पाय फाकवुन मला आंमत्रण दिले.

मला काय तेच हवे होते. मी जराही वेळ न घालवता तिला परत जवळ खेचले व तिच्या ओल्या चिपचिपित पुच्चीत जीभ घालुन चाटु लागलो.

“ए राजु नको न…….अ…….अ! प्लीज…………….!!” तिला सुख अती झाले होते बहुदा. ती मला मागे ढकलु लागली. पण श्वेता तिला सोडायला तयार नव्हती. तिचे हात पकडुन तिने सपनाला मला दूर लोटण्यापासून परावृत्त केले.

माझी जीभ तिच्या क्लिटवर लागताच तिची पुच्ची पुन्हा एकदा स्पंदु लागली व ती आणखी एकदा झडली. “आह्ह्ह्ह्ह्‌ह्ह्ह्ह्ह…………………उह्ह्ह्ह्ह्‌ह्ह्ह………..”

सपना झडत असताना श्वेता पाण्यातच उभे राहुन आपल्या पुच्चीत बोटे घालुन चोळत होती. तिच्या चेहऱ्याकडे पाहुन तिलाही लवकरच सद्गती मिळेल असे दिसत होते. मलाही लवड्यावर हातगाडी चालवावीशी वाटु लागली.

मी लवड्यावर हात नेताच सपनाने माझ्या हातावर हात ठेवला. “राजु आपण दोघे ’ते’ करुया का?”

उत्तरची वाट न पाहता तिने पाण्यात पाय सोडले व काठावर उठुन बसली. माझा हात धरुन ती उठली व मला पाण्याबाहेर खेचायचा प्रयत्न करु लागली.

“सप्नू तु काय करतेस?” श्वेताला प्रश्न पडला होता. खरतर मलाही हाच प्रश्न होता. आता ह्या बयेला काय हवे?

मी घडपडत पाण्याबाहेर आलो. श्वेताही माझ्याबरोबर पाण्यातुन बाहेर आली. सपनाने माझा हात खेचत मला लाऊंजरजवळ नेले. तेथे पडलेला एक टॉवेल माझ्या अंगावर टाकुन एका ने ती स्वतःचे अंग पुसायला लागली. तिच्या चेलीने उरलेल्या टॉवेलने आपले अंग पुसायला घेतले.

“राजु माझी पाठ पुसना” असे लाडिक आवाजात म्हणत सपनने माझ्याकडे पाठ केली व मागे सरकत मला चिकटली. आता कसे मी तिला पुसणार?

पण माझा लवडा वायपरसारखा हालचाल करत तिचे कुल्ले पुसु लागला. ते तिला आवडुन तिने माझा हात ओढुन आपल्या स्तनावर ठेवले व दुसऱ्या हातने पाय फाकवुन मांड्यात माझा लवडा पकडला. तिच्या त्या हालचालीने माझा लवडा तिच्या फटीवर घासला जात होता.

“राजु तु मला फक करतोस का मी तुझा चोखु?” सपनाने मागे वळत मला मोठा गोड चॉईस देवु केला.

श्वेताचे कान लगेच टवकारले. “र सप्नू तु राजुला फक करणार? ए मला पहायचे आहे!”

सपनाने तिचा टॉवेल लाऊंजरवर पसरला व मला त्यावर ढकलले व लोटुन आडवे केले. श्वेता शेजारच्या लाऊंजरला जवळ खेचुन त्यावर बसली.

सपना माझ्या दोन्ही बाजुला पाय टाकुन माझ्या मांड्यावर आरुढ झाली. माझा लवडा हातात पकडुन ती वाकली व तिने तिचे कडक स्तन माझ्या छातीवर दाबले.

आता काय होणार हे जाणुन माझ्या छातीत धडधडायला लागले. मला तिला काहीतरी सांगायचे होते, पण सपनाने तिच्या ओठानी माझे ओठ बंद करुन टाकले. ती माझे ओठ तिच्या ओठानी चोखत होती. त्याला उत्तर म्हणुन मी माझी जीभ तिच्या तोंडात नेली व आत फिरवु लागलो. सपना तिचे बॉल्स माझ्या छातीवर घासत तिची योनी माझ्या लवड्यावर रगडू लागली. या आमच्या हालचाली श्वेता वाकुन पहाते आहे हे मी डोळ्याच्या कोपरातुन पाहीले.

मी व सपना जोरजोरात श्वास घेत होतो. सपनाने किसींग थांबवुन माझ्या डोळ्यात पाहीले. मी डोळ्यानेच होकार दिला.

सपना जराशी सरसावुन बसली. माझा लवडा हातात पकडुन ती आपल्या योनीवर फिरवु लागली. माझ्या लवड्यातुन पाझरणारे प्रिकम तिच्या योनीरसात मिसळले. श्वेता सपनाची प्रत्येक हालचाल टिपत होती. न राहवुन तिने विचारलेच” सप्नू तु अस का करतेस? त्याचा आत का टाकत नाहिस?”

सपना तिच्या प्रश्नाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करत स्वतःचा आनंद घेत होती. तिच्या हालचालीमुळे तिचे स्तन हिंदकाळत होते. तिच्या शोल्डर कट लेन्थ केसाच्या ओल्या बटा तिच्या चेहऱ्यावर आल्या होत्या. मी तिच्या योनीकडे पाहिले. तिच्या योनीच्या पाकळ्या फुलुन उमलल्या होत्या व आतले गुलाबी आवरण चमकत होते. मी एकदा त्या कोमल पाकळ्यावर हात फिरवत तिच्या कुल्ल्यावर हात नेला.

सपनाने माझ्या लवड्याला खुंटा हलवल्यासारखा केला. त्याचा कडकपणा तिला पसंत पडला असावा, कारण तिने तो नेम धरुन आपल्या भोकावर घरला व एक टेस्ट ड्राइव घेतली.

तितक्यात मला आठवले. “सपना कंडोम नको का?”

“मी पिल्स घेते” तिने तिचा र्हिदम न तोडता सोपे उत्तर दिले.

“सपना तु खरच फकींग करते आहेस का?” श्वेताचा अजुनही विश्वास बसत नव्हता. पण तिचा हात मात्र तिच्या योनीत फिरत होता. सपनाने हात लांब करुन तिला जवळ बोलावले व तिच्या योनीवर आपला हात तिने दाबुन घेतला. माझा हात पकडुन तिने श्वेताच्या छोट्याश्या टोकेरी स्तनावर दाबले. मी श्वेताचे इवलेसे स्तनाग्र चिमटीत घेतले व बटनासारखे बोटाने फिरवु लागलो.

सपनाने आपली टेस्ट ड्राईव आटपती घेतली व हळुहळु माझ्या लवड्यावर बसत ती त्याला आपल्या ओल्या पुच्चीत घेवु लागली. मी श्वेताचे स्तन कुरवाळत तिच्याकडे पहत होतो. मगाशी ती आमचे लक्ष नसताना स्वतःच्या योनीत बोटे घालत चोळत होती व मी तिला पहात आहे हे जाणवल्यावर लाजुन लालेलाल होत तरीही त्याच जोशाने तिचे काम करणे चालु ठेवले.

सपनाने माझा लवडा तिच्या भोकात घालताच मला एक वेगळीच अनुभुती जाणवली. माझा सुपडा आत योनीत आत घ्यायला तिला जरा त्रास पडला. सुपड्याचा आत प्रवेश होताच तिची टाईट पुच्ची माझा जाडजुड लवडा हळुहळु गिळत होती. तिची योनीतली आतली उष्णता एखाद्या भट्टीसारखी मला जाणवली. सपना सराईतासारखे माझा लंड पुर्ण आत घेत एखाद्या घोडेस्वारासारखे वर खाली करु लागली.

सपना तिचे दोन्ही हात स्तनावर नेवुन डोळे बंद ठेवुन मान वेळावत मजा लुटत होती. श्वेता मन लावुन पुर्ण एकाग्र होत अगदी जवळुन माझा लवडा व सपनाचे भोक यांचे मिलन पहात होती. माझा हात अजुनही तिच्या स्तनावर होते, तर तिचा पुच्चीवरचा हात आपले काम चोख बजावत होता.

आता माझा लवडा पुर्णपणे तिच्या पुच्चीत घुसल्याने मी तिला धक्के मारायला सुरवात केली. तिच्या टाईट योनीच्या आत माझा लंड जेमतेम फिट होत होता. तिच्या योनीचे स्नायु पुर्ण ताणले गेल्याचे माझ्या लवड्याला जाणवत होते. वर खाली होत तिने माझ्या धक्क्याची लय बरोबर पकडताच तिला आणखी मजा येवु लागली. ती वर होताच माझा लंड जवळजवळ आख्खा बाहेर काढुन ती त्याला परत आत घेत होती. आत बाहेर होताना तिच्या योनीतील टाईट मखमली आवरण माझ्या लंडाला मुलायम फिलींग देत होते.

“आई……..ग! कि…त…त….त्त..त्ती मज्जा येतेय!! माझ्या पुस्सीत तुझा कॉक किती छान वाटतोय!!!” ती डोळे न उघडता आपला आनंद सांगु लागली. “राजु तुला कसे वाटते?” तिने माझी हालत विचारली.

“वाऊ! इट इज आऊट ऑफ द वर्ल्ड!! जस्ट इन्क्रेडिएबल!!!” तिच्या योनीरसाने ओला झालेला माझा आत बाहेर होणारा लंड न्याहाळत मी मराठीत उत्तर न सुचुन उदगारलो.

ती वाकुन आपल्या योनीत आत बाहेर करणाऱ्या माझा लवडा न्याहाळत होती. “तुझा कॉक अजुन कडक झालाय! मी लवकरच क्लायमॅक्सला पोचणार आहे” सपना चीत्कारत होती.

मी श्वेताकडे पाहिले. ती न लाजता तिच्या बोटाना व्यायाम देत स्वतःचे पुच्ची मर्दन करत होती. तिची योनी पाझरुन आतबाहेर करणाऱ्या तिची बोटे ओली करत होती.

सपनानेही वळुन तिच्याकडे धुंद डोळ्यांनी पाहिले. “तु तुझ्या क्लिटवर कॉन्सन्ट्रेट करत चोळ” श्वेताला तिने गुरुपदेश केला.

श्वेताने लगेचच एका हाताने तिची पुच्ची फाकवली व दुसऱ्या हाताच्या दोन बोटानी ती तिचा दाणा मन लावुन छेडु लागली.

’तु तुझे काम नीट कर. तो तुला फक करणार नाही. तु अजुन लहान आहेस” सपनाने श्वेताला बजावले.

“ए अस काय बोलतेस ग! धिस इज नॉट फेयर!!” श्वेता काकुळतीने बोलली. मला तिची दया आली. ती सावत्र का होइना पण माझ्या मामाची मुलगी होती. दोनच वर्षानी लहान असली तरी मला ती अजुनही लहान वाटत होती. मला तिची दया आली. तिला न झवता तिला तोच आनंद द्यायला मी तिला माझ्याकडे खेचले व तिला माझ्या तोंडावर तिची पुच्ची येईल असे फिरवले. तिचे तोंड सपनाच्या दिशेला झाले.

मी तिची इवलीशी नाजुक योनी पहातच राहीलो. सपनासारखी तिची पुच्चीही सुजुन त्याचे ओठ बाहेर आले होते. तिच्या पुच्चीवरचे विरळ केस तिच्या रसाने चिपचीपीत झाले होते. तिची रसभरीत पुच्ची पाहुन माझ्या तोंडाला पाणी सुटले. मी खसकन तिला ओढले व तिची पुच्ची माझ्या बरोबर जीभेवर आणली.

“बघ आता तुला कशी मजा येईल.” सपनाने तिला अजुन चढवले.

मी तिचे नाजुक व बारिकसे कुल्ले हातात धरले व तिची योनी माझ्या तोंडावर आणली. तिच्या योनीच्या फटीत मी जीभ नेली. तिच्या अदृश्य दाण्याला माझी जीभ लागताच तिने तिचे पाय अजुनही उघडले व तिने योनी माझ्या चेहऱ्यावर दाबली व ती क्लायमॅक्सला पोचली.

सपनाने पुढे झुकुन श्वेताचे दिर्घ चुंबन घेतले. बरेच वेळ त्या दोघी एकीमेकीच्या जीभा चोखत होत्या. त्यांचे हात एकीमेकीच्या स्तनाशी खेळत होते. सपना श्वेताच्या पीयर शेपच्या स्तनाना चाटत चोखायला लागली. त्याने उत्तेजीत होवुन श्वेता परत माझ्या जीभेला झवायला लागली. ती सेक्सी आवाज करत तिचा योनीरस माझ्या जीभेवर सोडु लागली. मी तिचा नाजुक क्लिट दातात पकडताच तिने जोरात सेक्सी आवाज करुन गळली.

“काय झाले?’ सपनाने श्वेताचा निप्पल सोडत विचारले.

“तो मला ’तिकडे’ चावला.” तिने लटकेच तक्रार केली.

सपना हसली. “अग प्रेमाने केले ना त्याने!” तिने समजावले.

सपना जोरजोरात माझ्या लंडाला झवत होती तर श्वेता माझ्या जीभेला. दोघींच्या योनी भरपुर पाणी सोडत होत्या. श्वेता परत परत आवाज करत माझा चेहरा ओला करत झडत होती. ती तिची क्लिट माझ्या द्मलेल्या जीभेवर घासत होती. तिने वाकुन सपनाचे गोल गरगरीत गोळे तोंडात भरुन घेतले होते. मीही पुर्ण जोशात तिला धक्के देत होतो. या डबल माऱ्याने हैराण होवुन सपना तिच्या क्लायमॅक्सच्या अगदी नजीक येवुन ठेपली. तिच्या शरीरात चालु झालेली कंपने मला जाणवत होती. माझ्या लवड्याला तिच्या योनीच्या स्नायुंचे थरथरणे कळत होते.

परत परत झडत सपना शेवटी माझ्या लवड्यावरुन उठली. ही संधी साधुन श्वेता पटकन वाकली व तिने माझा लवडा पटकन तिच्या उबदार तोंडात गिळला. तिची जीभ व ओठ लवड्याच्या लांबी व रुंदीवर बागडत नाचु लागले. सपनाच्या योनीत घासाघीस करुन गरम झालेल्या माझ्या लालबुंद सुपड्याला हे सुख मानवले नाही. तो हुंदके देत ओकु लागला.

माझ्या चिकाची पहिली पिचकारी श्वेताच्या घशात गेली. ती बहुदा गुदमरली. तिने झटकन माझा लवडा तिच्या तोंडातुन बाहेर काढला. सपनाने पुढे वाकुन श्वेताचे डोके परत माझ्या लवड्यावर दाबले व तिला बळेबळेच लवडा परत गिळायला लावला. त्यानंतर उडलेले सर्व विर्य श्वेताने चवीने गिळले. दमुन लहान होत चाललेला माझा लंड तिने चाटुन पुसुन साफ करुन टाकला.

आम्ही तिघेही धापा टाकत लाऊंजवर बसुन एकामेकाकडे तृप्त भावनेने पहात होतो. थोडा दम खावुन एकामेकाचे हात पकडुन परत शांतपणे पाण्यात पोहायला उतरलो.