shoaib -- My Neighbour Sex Katha

Discover endless marathi sex story and novels. Browse marathi sex stories,hindi adult, Marathi katha,erotic stories. Visit mz.skoda-avtoport.ru
User avatar
sexy
Platinum Member
Posts: 4069
Joined: 30 Jul 2015 14:09

Re: shoaib -- My Neighbour Sex Katha marathi sex story

Unread post by sexy » 21 Aug 2015 07:46

"ओह...... शो‌एब.......... किती सेक्सी वाटतय मला!" त्याने न सांगता समा त्याचा लंड हाताने कुरवाळु लागली.

शो‌एबला क्षणभर भिती वाटली की तिच्या त्या हल्ल्यात त्याच्या लंडाचे पतन होते की काय.

"शो‌एब, तु का थांबला? मला खा ना. माझे मम्मे चोखणे थांबवु नकोस.... प्लिज.........! माझे शरीर तुला आकर्षक वाटते ना?"

आकर्षक? शो‌एबला नक्की कळत नव्हते काय ते. पण तिच्या हातातला त्याचा लंड मात्र नेहमीपेक्षा जास्त शेफारुन तरारुन उठला होता.

"तुला काय वाटते? तुझ्या मम्म्यांचा माझ्यावर झालेला परिणाम तु हातात घेतला आहेस ना? तुला काय वाटते तु आकर्षक नसतीस तर माझा लवडा असा उड्या मारायला लागला असता का?"

"हं..........!" प्रथमच तिच्या चेहऱ्यावर त्याला हसु आलेले दिसले. ती कंबरेवरच्या भागात पुर्ण नग्न झाली होती. आकाराने मोठे असले तरी पपयासारख्या आकाराचे तिचे स्तन डौलदार होते याच्यात शंका नव्हती. तो तिच्या स्तनांना बारका‌ईने पहातो आहे या भावनेने ती लाजली व नाजुक आवाजात हसु लागली. वजनाने पोटावरच्या चरबीच्या गोऱ्यापान वळीला टेकलेले तिचे स्तन तिच्या हालचालीने ड‌उचमळत होते. तिची नजर जमिनीवर नेताना समा तिरक्या डोळ्याने तिचा हात असलेला त्याच्या पॅंटचा तंबु पहात होती. तिचा एक हात अजुनही त्याचा लंड वरुनच चाचपत होता.

तिने एक मादक अदा घेत आळस दिल्यासारखा अविर्भाव केला व सोफ्यावर पुर्ण पसरली. तिच्या कंबरेवर अजुनही सलवार होती. सलवार पोटावर वरती बांधल्यामुळे तिची नाभी झाकली होती. तिच्या उघड्या गोऱ्या पोटावर त्याने हात फिरवत तिच्या सलवारीत बोट नेले व तिच्या नाभीशी तो खेळु लागला. तिने आत खोचलेली सलवारची नाडी त्याच्या हाताला लागत होती. त्याने विचार न करता ती नाडी खेचली व सलवार ढिली केली.

ती गुदगुदल्या झाल्यासारखी खिदळत हसली व तिने तिचे नितंब उचलले. तो हिरवा कंदील मिळताच शो‌एबने एक सेकंदाचा विलंब न करता सलवार खेचली व एका एक पायातुन काढुन टाकली. आता समाच्या अंगावर फक्त एक चिमुकली निकर उरली होती. तिच्या ब्राला मॅचींग असलेली ती रेशमी निकर तिचा गुप्त खजीना दडवत होती.

शो‌एबने तिच्या डोळ्यात पहात तिची निकर खाली खेचायला सुरवात केली. परत गांड उचलत समाने तिची संमती शो‌एबला दे‌ऊन टाकली होती. तिच्या म‌ऊशार कुल्ल्यावरुन व मांड्यावरुन हात फिरवत त्याने तिची निकर उतरवली. तिचे थुलथुलीत विवस्त्र शरिर आता शो‌एबसमोर उघडे पडले होते. समा लाजुन चुर झाली होती.

जसे शो‌एबची नजर तिच्या स्तनावरुन खाली घरंगळत गेली तसे समाच्या गालावरची लाली वाढत गेली. तिच्या बेंबीवरुन तिच्या मांड्यांमधला तुरळक भुऱ्या केसांवर शो‌एबची नजर स्थिरावली. विशाल मांड्याच्या मधे समाची चुत अदृश्य होती. समाने हलके हजके पाय फाकवायला सुरुवात केली. पाय फाकल्याने तिच्या पुच्चीच्या फुगीर ओठांत दडलेली तिची चुत दर्शन देत होती. तिला सुटलेले पाणी चाखायचे शो‌एबला आमंत्रण देत होते.

"शो‌एब. मला तुझा......पहायचा आहे. मला तुझा........दाखव ना!" समा त्याच्या कानात कुजबुजली. शो‌एब तिच्या धिटा‌ईचे मनात कौतुक करत होता. तो तिच्यावरुन उठला. समाही उठुन बसली. शो‌एबने त्याचा टीशर्ट एका झटक्यात काढुन टाकला. बुट व मोजे ओरबाडुन काढत त्याने त्याची पॅंट इतक्या जोशात उतरवली, की त्याची अंडरपँट पँटबरोबरच निघाली. पायातुन दोन्ही उडवुन लावत तो तिच्यासमोर नग्न हो‌ऊन उभा राहिला. त्याचा सहा इंची पुर्ण ताठलेला लवडा तिच्या तोंडाशी तडतडत नाचत होता.

समा संमोहीत अवस्थेत त्याच्या लिंगाकडे पहात होती. तिचे लठ्ठ माजलेले स्तन त्यांच्या वजनाने झुकले होते तरी शक्य तितके ताठ मानेने तिच्या प्रत्येक श्वासागणीत वर खाली होत होते. तिच्या उरात तिने आयुश्यात कधी न अनुभवलेले समोरील ते दृश्य पाहुन तिचे काळीज सुपरफास्ट वेगात धपापत होते. तिचे बाळसेदार शरिर वाळलेल्या पानागत थरथरत होते. शो‌एब नग्नावस्थेत तिच्या समोरुन चालत जात तिच्या शेजारी बसला. ती तिच्या जागी खिळुन बसलेली होती.

समाला काहीतरी बोलायचे होते. तिने एक मोठा आवंढा गिळला. "शो‌एब मला तुला हात लावायचा आहे. लावु?"

"हं!" शो‌एबने मान हलवुन संमती दिली. तिचा कापणारा हात त्याने त्याच्या लवड्यावर न्यायला तिला मदत केली व स्वतःचा हात तिच्या लठ्ठ मांड्यांवर ठेवला.

तिने लाजुन मांड्या मिटुन घेतल्या."शो‌एब मी तिथे..... ओली......झाले आहे."

हे बोलत असताना तिच्या हाताने शो‌एबचा लवडा हाताच्या मुठीत आवळुन घेतला. शो‌एब तिला त्याच्या लवड्याला वरुन मुक्तपणे हाताळु देत होता. सुपड्यावरुन बोट नेताना तिने त्याच्या टोकावर बाहेर आलेला प्रिकमचा थेंब त्याच्याच सुपड्यावर चोळला.

"लंड तुझ्या हातात असा पकड आणी असा हलव." शो‌एबने तिला शिकवायला सुरवात केली. "ओहो येस.........हं........."

शो‌एबने तिला ओढुन जवळ घेतले व तिच्या टमटमीत उभारांवरुन तो हात फिरवु लागला. शो‌एबचा हात समाच्या पोटावरच्या वळीच्या टायरवरुन तिच्या फाकलेल्या मांड्याच्या बेचक्यात पोचला. पायाना अजुन फाकवत त्याने तिची लठ्ठ चुत हातात भरुन दाबली. झीरो सा‌इजच्या मुलींशी खेळलेला शो‌एब समाच्या गुबगुबीत शरीराला हाताळताना एक वेगळीच नशा अनुभवत होता. त्याने बोट तिच्या उघड्या भोकात नेले व तिथली ओली धग अनुभवु लागला. तिची ताठरलेली क्लिट आंगठ्याने चाळवत तो भोकात बोट आतबाहेर करु लागला.

समा मोठ्याने सुस्कारत तिचे शरीर शो‌एबच्या अंगाशी भिडवु लागली. " ओ शो‌एब, काय करतोस तु मला? हे मांऽऽऽऽऽऽऽऽ...........!"

शो‌एबच्या बोटाची जादु अनुभवत समा इतकी गुंगली की तिने शो‌एबचा लंड सोडुन त्याला घट्ट लपेटली. शो‌एब तिच्या चुतीत बोटाने उंगली करत तिच्या डोळ्यात पहात होता.

"समा तुझी इच्छा असेल तरच मी माझा लंड तुझ्या चुतीत घालतो. सांग घालु?" बोलताना शो‌एबचा आवाज चिरकला.

"ओह शो‌एब, कर......लवकर कर! नाहितर मी मरेन!"

शो‌एबचा लंड खुप लांब नसला तरी जाडजुड होता. सुजुन लाल झालेला त्याचा लंड तिच्या भोकात शिरायला अधिर होवुन झुलत होता. त्याने समाला सोफ्यावरुन उठवुन पलंगाकडे नेले व झोपवले. जाडी समा धापा टाकत शो‌एब आता पुढे काय करणार हे तिच्या अधु डोळ्यात प्राण गोळा करून पहात होती.

शो‌एबने तिच्या लठ्ठ मांड्या दोन्ही हाताने उचलुन अलग केल्या वर उचलुन फाकवल्या. तो तिच्या पायात गुडघ्यावर उभा झाला. समाच्या तुरळक झाटा असलेल्या उघड्या चुतीकडे शो‌एब कुतुहलाने पहात होता. तिच्या शरीराला साजेल अशा तिच्या योनीच्या फुगीर ओठामधुन तिचया लाल मखमली ओल्या भोसड्याकडे पहाताना शो‌एबची लंडाची ताठरता वाढत होती. तिचे लक्ष त्याच्या लंडावर केंद्रीत झाले होते.

शो‌एबने वाकुन तिच्यावर ओणावला. तिच्या फाकलेल्या पायात त्याच्या लवड्याचे टोक तिच्या सुजलेल्या क्लिट्ला स्पर्श करत तिच्या फुगलेल्या योनी ओंठाना चाटत तिच्या भोकात टेकताच समाचा श्वास थांबला. पण तिने तो स्पर्श अनुभवायला तिची गच्च भरलेली गांड उंचावली. तिच्या पोटावरच्या टायरवर त्याचे सपाट पोट टेकवत तो तिच्या मस्तवाल मम्म्यांना त्याच्या छातीखाली चुरडत तिच्या अंगावर पुर्ण झोपला.

"शो‌एब माझे सील तोड. मी अजुन कुंवारी आहे. मला तु पुर्ण स्त्री बनव!"

"समा मी लंड तुझ्या आत घातला तर तुला जरा वेळ खुप दुखेल. पण नंतर खुप मजा ये‌ईल. मी अगदी हळुवारपणे करायचा प्रयत्न करतो. मी तुझ्या आत लंड घालीन तेव्हा दुखले तर मला सांग, मी थांबीन. पण तुझे सील तुटले की तुला दुखणार नाही."

खरे तर शो‌एबचा हा कुंवारी मुली किंवा स्त्री बरोबर हा पहिला संभोग होता. त्यालाही नक्की ठा‌ऊक नव्हते की तो काय करणार आहे.

"शो‌एब, मला माहित आहे. मी नॉव्हेल्समधे वाचले आहे. मी घाबरत नाही. माझी तयारी आहे."

"समा तुला दुखत असेल तर मला सांग मी थांबीन."

शो‌एब त्याचा अति काम भावनेने सुजुन ठणकणारा लंड समाच्या मल‌ईदार चुतीच्या ओठातुन आत नेला. तिच्या आतले आवरण त्याचा लवडा आतुन लपेटुन घेत होता. त्याचा सुपडा आत जाताना तिच्या कौमार्यपटलाला धडकत होते. त्या पटलाचा लवचिकपणा शो‌एबचा लंड अनुभवत होता. शो‌एबने त्याच्या लहान वयात अनेक स्त्रिया व मुलीना चोदले होते पण समा त्याची पहिली कुवारी चुत होती.

शो‌एबने परत त्याचा ताठरलेला लंड आत दामटला. परत त्याला आत तो लवचिक अडथळा लागला. समाला ही तिच्या आत काय उलथापालथ होत आहे ते जाणवत होते. ती तिची गांड वर खाली करत त्याला मदत करु लागली. शो‌एबचा लंड तिच्या चुतीच्या फटीत सरकायला लागला होता. समाचा कोऱ्या चुतीच्या पाकळ्या शो‌एबचा सुजलेला व ठणकणाऱ्या लंडाचा सुपडा अडवायचा शक्य तितका प्रयत्न करत होत्या. समा स्वतः त्याला खालुन धक्के देत त्याचा लंड आत खोलवर न्यायला मदत करु लागली.

शो‌एबला अचानक जाणवले की समाच्या चुतीचा प्रतिकार संपला आहे व तिने त्याचा लवडा तिच्या कोऱ्या करकरीत भोकाने आत घेतला आहे. शो‌एबने समाच्या कौमार्याचा बळी घेतला होता.

त्या नविन जाणीवेने समाचा श्वास अडकला व तिच्या तोंडुन एक चित्कार उमटला.

"समा तु ठिक आहेस ना?" शो‌एब वर खाली हलायचा थांबला होता.

"ओह..... येस......., शो‌एब. मला त्या क्षणी खुप वेदना झाल्या. पण आता मी ठिक आहे. तु अजिबात थांबु नकोस. मला तुझा पुरा लंड माझ्या आत अनुभवायचा आहे."

शो‌एब काळजीपुर्वक त्याचा लवडा समाच्या पुच्चीत आत ने‌ऊ लागला. समा त्याला तोडीस तोड उत्तर म्हणुन तिची लठ्ठ गांड हलवत धक्के दे‌ऊ लागली व शो‌एबचा लंड तिच्या टा‌ईट ओल्या मखमली उबदार आवरणात खोल खोल आत घे‌ऊ लागली. तिच्या गुबगुबीत अंगावर पडुन तिला झवणाऱ्या शो‌एबला समाने घट्ट मिठीत घेतले होते. शो‌एबसाठी तो एक अभुतपुर्व असा अनुभव होता.

समा त्याच्या अंगाखाली इतकी चळवळ करत त्याला धक्क्यावर धक्के देत होती की शो‌एबला स्वस्थ पडुन रहाणे अशक्य होते. त्यातच तो त्याच्या अत्त्युच्च्य टोकावर पोचत आला होता. तिची अवस्था वेगळी नव्हती. दोघेही त्यांच्या ऑर्गॅझम नजीक पोहचत होते. दोघानाही याची जाणीव होती. शो‌एबने त्याचे झवणे आवरते घेतले.

"समा मला थांबु दे. मी आता गळणार. त्या‌आधी मला माझा लंड तुझ्यातुन बाहेर काढु दे. नाहीतर........."

"ए शो‌एब, नको! प्लिज काढु नकोस. आता मला दुखत नाही. उलट तुझा माझ्या आत गेलेला कॉक मला फार सुख देतोय. मला आता मजा येतेय. तु अजिबात बाहेर काढु नकोस. तु मगाशी केलेस तसे आत बाहेर कर. ए शो‌एब कर ना, प्लिज.....!"

शो‌एबला खर तर राग आला होता. तिला रानटीपणे गचागच चोदुन तिची चुत फाडुन काढावीशी त्याला वाटत होते. पण तो प्रेमाने एका लयीत तिला आत बाहेर करत तिची कोरी करकरीत कुवारी चुत, तिच्या घट्ट चुतीचे स्नायु त्याच्या लवड्याला आत घट्ट आवळुन धरत असल्याने त्याला मिळणारे सुखद घर्षण, त्याला हवेसे वाटत होते.

त्याला लवकरात लवकर गळावे असे वाटत होते. समा त्याच्या गळ्यात हात घालुन त्याला लपेटुन त्याला साथ द्यायचा प्रयत्न करत होती. त्याच्या अंगाखालचे गुबगुबीत शरीर त्याचे धक्के लिलया सहन करत होती. ती एका मागे एक ऑर्गॅझम मिळवत होती. तिचे शरीर थरारत क्लायमॅक्सला पोचत होती.

"समा मला माझा लंड तुझ्या बाहेर काढायला पाहिजे. नाहितर.........." शो‌एबला कोणताही धोका पत्करायचा नव्हता. अगदी सोनीयाच्या बहिणीसाठीही.

"नको......, शो‌एब, प्लिज नको.......तुझा माझ्या बाहेर नको काढु. माझ्या आत तुझे कम आले पाहिजे. मला त्याचा अनुभव घ्यायचा आहे. मला तो देशील? प्लिज........!"

त्यानंतर शो‌एबला काही सबब उरली नही. समाच्या म‌ऊ कुल्ल्याखाली त्याचा हात नेत शो‌एबने तिला घट्ट धरुन ठेवले. तिच्या चुतीतुन त्याचा लंड पुर्ण बाहेर काढुन त्याने जोरात आत वर घातला. त्याचा फडफडणाऱ्या लंडाने एक आचका देत जाड विर्याच्या पिचकाऱ्या झटका देत तिच्या कुशीत सोडु लागला.

शो‌एब त्याच्या आठवणीत इतक्या आवेगाने कधीच गळला नव्हता.

"शो‌एब, मला तुझे पाणी माझ्या आतवर गेलेले जाणवत आहे!" समाचे उर धपधपत होते पण तिच्या चेहऱ्यावर आनंदाचा भाव लपत नव्हता.

"शो‌एब माझ्यासाठी तु माझ्याशी असे प्रेम करणे ही अतिशय नविन चीज होती. मी अनेकदा कादंबऱ्यात हे वाचले होते पण ते खरे कसे असते ते आज प्रथमच अनुभवले! मी वाचले होते त्यापेक्षा खुपच अतिशय सुखकारक. मला इतके सुख आयुश्यात कधीच मिळाले नव्हते! शो‌एब थॅंक यु व्हेरी मच!!!"

शो‌एबला जसे वास्तवाचे भान आले तसे तो जरा चिंतीत झाला. समाच्या चुतीने त्याचा लंड अजुनही आतली ओल व आतली उब देत धरुन ठेवला होता. तिच्या अजुनही उत्तेजीत असलेल्या पुच्चीतुन बाहेर येणाऱ्या रक्त मिश्रित स्त्रावाचा त्याच्या नरम पडणाऱ्या लवड्याला तिच्या सुंदर योनीतुन अभिषेक घडत होता.

"शो‌एब, जे घडले ते इतके शानदार होते! आय लव यु शो‌एब! तु माझी कदर करतोस हे तु मला दाखवलेस. माझ्यासाठी हा आयुश्यभर पुरुन उरणारा अद्भुत अनुभव होता. तुझा पाण्याचा तु माझ्या आत केलेला शिडकावा मी कसा विसरु शकेन? तु मला जे शिकवलेस ते मला कायम लक्षात राहिल."

शो‌एब टरकला. "डार्लींग तु कुणाला सांगणार नाहिस ना?"

"शो‌एब, तु मला इतके प्रेम दिले आहेस. इतक्या आपुलकीने वागवलेस, माझ्यावर तु केलेले उपकार मी कसे फेडणार हे मला माहित नाही. मी आपल्यात काय घडले हे कोणाला कशाला सांगायला जा‌ऊ?"

"समा सर्वात आधी तुला एक गोळी घ्यायला लागेल. कारण मी माझे पाणी तुझ्या आत सोडले आहे."

"शो‌एब, त्याची गरज नाही. कालच माझा पिरियड संपला आहे. मी अजुन काही दिवस सेफ आहे. पण मला अजुन खुप वेळा तुझे प्रेम हवे आहे. तु इथे इंडीयात आहेस तोपर्यंत मला तुझे प्रेम मी उपभोगणार आहे."

ते ऐकुन शो‌एब त्याच्या विचारात गुंतला होता.